Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego pn. Powrót osób bezdomnych do społeczności – edycja 2017”,  jest skierowany do osób bezdomnych, które w okresie realizacji zadania uzyskają schronienie w Schronisku „Mar-Kot” w Arklitach 3 i Sławoszach 2 gm. Barciany, pow. Kętrzyn, woj. warmińsko – mazurskie.

Realizacja projektu została zaplanowana na okres 01.08.2017r.-31.12.2017r., jednak jego efekty będą miały wpływ na funkcjonowanie Schronisk „Mar-Kot” w Arklitach i Sławoszach także w kolejnych latach, przyczyniając się do ograniczania negatywnych skutków problemu bezdomności oraz zwiększając dostępność pomocy. Wszystkie działania pomocowe o charakterze stacjonarnym planowane do realizacji w ramach programu będą się odbywały w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. W szczególności tyczy się to działań o charakterze osłonowym (schronienia, wyżywienia, wydawania odzieży, środków czystości i higieny osobistej itp.) oraz pracy socjalnej.

Celem głównym realizacji projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób bezdomnych poprzez tworzenie warunków do usamodzielnienia finansowego i mieszkaniowego.

Cel ten realizowany jest poprzez:

  1. Zapewnienie osobom bezdomnym odpowiednich warunków bytowych oraz dostępu do świadczeń socjalnych takich jak wyżywienie, odpowiednia odzież, zaopatrzenie w środki czystości i higieny osobistej

  2. Organizację pomocy interwencyjnej poprzez prowadzenie w okresie zimowym ogrzewalni

  3. Zwiększanie poziomu świadomości osób bezdomnych w zakresie ich praw oraz katalogu usług socjalnych należnych osobom bezdomnym

  4. Zapewnienie osobom bezdomnym dostępu do wiedzy przydatnej w procesie aktywizacji zawodowej

Poza świadczeniem pomocy o charakterze stacjonarnym, Schroniska  zapewnią pomoc interwencyjną i doraźną osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością. Pomoc ta  polega na stworzeniu w okresie 01.10.2017r.-31.12.2017r. ogrzewalni, zapewniającej schronienie osobom bezdomnym, w tym również nietrzeźwym osobom bezdomnym (o ile nie będzie  to stwarzało zagrożenia dla nich samych oraz innych podopiecznych placówek). Utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług pomocowych będzie wymagało przeprowadzenia drobnych prac remontowych, konieczne będzie także doposażenie Schroniska w Arklitach w nową pralkę automatyczną, natomiast Schroniska w Sławoszach w nową lodówko-zamrażarkę.

Dodatkowym elementem realizowanym w ramach projektu będzie przeprowadzenie dwóch cykli zajęć warsztatowo-edukacyjnych, w tym:

Cykl I: dotyczący uprawnień socjalnych, z których mogą korzystać osoby bezdomne,

Cykl II: dotyczący uwarunkowań rynku pracy i kształtujący umiejętności przydatne w procesie aktywizacji zawodowej osób bezdomnych

Połączenie działań mających na celu aktywizację zawodową z kształtowaniem świadomości w zakresie dostępnych uprawnień socjalnych pozwoli zwiększyć szanse osób bezdomnych na ich usamodzielnienie się w sensie materialnym, a w dalszej konsekwencji także mieszkaniowym, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia skali problemu bezdomności.

Cykl I dotyczący uprawnień socjalnych będzie uzupełniony o pracę socjalną realizowaną w celu poprawy sytuacji osób bezdomnych korzystających z pomocy placówek i zwiększenia ich szans na usamodzielnienie życiowe.

Dzięki realizacji projektu, zwiększy się skuteczność pomocy świadczonej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, poprawi się standard oferowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” usług, a dodatkowo wzrośnie dostępność pomocy o charakterze interwencyjnym w okresie zimowym poprzez utworzenie ogrzewalni, która będzie świadczyć pomoc  w Arklitach na rzecz 10 osób oraz w Sławoszach – 5 osób dziennie.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej