Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności. Cel nr 3 "Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych",  jest skierowany do osób bezdomnych, które w okresie realizacji zadania uzyskają schronienie w placówce w Poznaniu przy ul. Pogodnej 55.

Realizacja projektu została zaplanowana na okres 01.04.2017r.-31.12.2017r., jednak jego efekty będą miały wpływ na funkcjonowanie Domu dla Ludzi Bezdomnych także w kolejnych latach, przyczyniając się do ograniczania negatywnych skutków problemu bezdomności oraz zwiększając dostępność pomocy.

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest poprawa standardów usług socjalnych świadczonych na rzecz osób bezdomnych. Cel ten będzie realizowany poprzez:

  1. Przeprowadzenie prac remontowych w placówce.
  2. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w placówce.
  3. Zaopatrzenie placówki w niezbędne sprzęty, meble i urządzenia.

           Dodatkowymi celami są:

  1. Zwiększenie poziomu umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób bezdomnych przebywających w Domu dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu poprzez włączanie ich do prac remontowych i adaptacyjnych.
  2. Ograniczenie kosztów wykonania prac remontowych i adaptacyjnych poprzez angażowanie do wykonywania niektórych prac osób bezdomnych będących beneficjentami projektu.

Konieczność przeprowadzenia prac remontowych w budynku wynika z jego intensywnej eksploatacji przez podopiecznych. W celu utrzymania odpowiedniego standardu potrzeba systematycznie malować ściany, naprawiać posadzki, wymieniać uszkodzoną lub zużytą armaturę itp. Wykonanie prac adaptacyjnych wiąże się z planem zwiększenia liczby miejsc pobytu stacjonarnego, a tym samym ułatwieniem dostępu do usług pomocowych dla osób bezdomnych. Aktualnie liczba miejsc pobytu stacjonarnego w ośrodku wynosi 25. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych zostanie zwiększona o kolejnych 20 miejsc. W celu zwiększenia powierzchni mieszkalnej zostanie przebudowane poddasze i inne części budynku .

Aktualnie wiele osób bezdomnych nie ma możliwości skorzystania z pomocy Domu dla Ludzi Bezdomnych i zmuszona jest korzystać z pomocy noclegowni lub w okresie zimowym – z ogrzewalni, które chronią wyłącznie byt biologiczny, nie zabezpieczając w zadowalającym stopniu ochrony potrzeb społecznych, a tym samym nie przyczyniają się do zmniejszenia skali bezdomności oraz wykluczenia społecznego osób bezdomnych. Zakup wyposażenia (mebli, sprzętów, urządzeń) wynika z faktu zużywania się poszczególnych artykułów i konieczności zastępowania ich nowymi rzeczami. Także w związku z planem zwiększenia liczby miejsc pobytu stacjonarnego, konieczne będzie dokonanie zakupu dodatkowego wyposażenia. Należy podkreślić, że zwiększenie liczby miejsc pobytu stacjonarnego wymaga nie tylko zakupu dodatkowych mebli i urządzeń do pokoi mieszkalnych, ale także wiąże się z koniecznością dostosowania innych pomieszczeń, tj. łazienek, WC, pralni, magazynów oraz kuchni w celu zwiększenia ich wydajności. Dostosowanie zaplecza kuchennego oraz sanitarnego wiąże się ponadto z koniecznością spełnienia przepisów sanitarnych, określających warunki, które muszą zostać spełnione w obiektach takich, jak ośrodki dla bezdomnych. Podobnie jest w przypadku remontu instalacji elektrycznej, i instalacji CO, które będą użytkowane przez większą liczbę osób, a tym samym obciążone w większym stopniu.

Do wykonania niektórych prac remontowych i adaptacyjnych zostaną zaangażowane podmioty zewnętrzne (z racji posiadanego doświadczenia, sprzętu, uprawnień), a także – jako pomocnicy – podopieczni Domu dla Ludzi Bezdomnych (w ramach terapii poprzez pracę). Wybór wykonawców zostanie dokonany w oparciu o deklarację możliwości włączenia mieszkańców placówki do wykonywanych zaplanowanych prac.

 Budynek , w którym mieści się Dom dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu został stopniowo wyremontowany oraz zaadaptowany na potrzeby związane ze świadczeniem pomocy osobom bezdomnym. Większość tych prac została wykonana przez samych podopiecznych, z wykorzystaniem materiałów uzyskanych od sponsorów.

 Tworzenie odpowiednich warunków bytowych oraz utrzymywanie standardu placówek na przestrzeni lat stanowiło bardzo dużą trudność, przyczyniając się do ograniczania innych aktywności Stowarzyszenia.

Należy dodać, że zapewnienie właściwych warunków bytowych stanowi bazę dla innych działań organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot na rzecz osób bezdomnych, w celu poprawy ich sytuacji życiowej oraz stopniowego przywracania ich do życia w społeczeństwie. Istotne jest również to, że opuszczenie ośrodka przez osoby bezdomne nie jest równoznaczne z zaprzestaniem wspierania ich w działaniach zmierzających do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Każda z osób opuszczających placówkę ma prawo do korzystania ze wsparcia tak w zakresie pracy socjalnej, jak również pomocy materialnej (w szczególności w zakresie dostarczania żywności) i w miarę potrzeb, z pomocy tej korzysta mniej lub bardziej regularnie, aż do uzyskania pełnej samodzielności.

 Wszyscy mieszkańcy są wdrażani do dbania o dobro wspólne oraz przestrzeganie norm i wartości obowiązujących w placówce. Samodzielnie dbają o utrzymanie porządku i czystości, podnoszenie standardu zamieszkania, przygotowanie uroczystości, utrzymywanie trzeźwości oraz podejmowanie działań na rzecz zwiększania poziomu integracji ze społecznością lokalną oraz aktywizację zawodową.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej