„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób w 2017 roku” - Zadanie zlecone i finansowane przez Prezydenta Miasta Poznań – realizacja projektu w placówce Dom dla Ludzi Bezdomnych "Mar-Kot" w Poznaniu przy ul. Pogodnej 55. Program realizowany od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Projekt proponowany do realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot" jest skierowany do 12 dorosłych osób bezdomnych (pełnoletnich kobiet i mężczyzn) mających ostatnie stałe miejsce zameldowania na terenie Miasta Poznania. Osoby bezdomne będą kierowane do Domu dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Pomoc będzie realizowana w oparciu o art. 6 ust. 8 oraz art. 48a ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, Nr 930 ze zm.). Wszystkie osoby bezdomne będą otrzymywały pomoc obejmującą udzielenie schronienia, zapewnienie całodziennego wyżywienia oraz inne świadczenia socjalne, jak m.in. odzież i obuwie, środki czystości i higieny osobistej, jeśli własnymi siłami nie będą w stanie ich sobie zapewnić. Placówka będzie funkcjonowała w oparciu o standard określony dla schroniska. Tym samym pobyt w placówce będzie wymagał zawarcia przez podopiecznego kontraktu socjalnego oraz uzyskania skierowania. Skierowania do placówki będą miały formę decyzji administracyjnej, określającej czas pobytu w placówce oraz inne warunki świadczenia pomocy, w tym wysokość odpłatności ponoszonej przez podopiecznego. Kontrakty socjalne będą zawierane w uzgodnieniu przez podopiecznego z pracownikiem socjalnym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz pracownikiem socjalnym z Domu dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu. Poza świadczeniami socjalnymi, osoby bezdomne otrzymają pomoc mającą na celu zwiększanie ich aktywności w różnych sferach życia społecznego, m.in. w zakresie pełnienia ról społecznych, w tym zawodowych i rodzinnych, co w ostateczności będzie miało wpływ na ograniczenie sfer wykluczenia społecznego osób bezdomnych objętych pomocą Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu Mar-Kot, jak też przyczyni się do zwiększenia ich szans na usamodzielnienie materialne i mieszkaniowe. Pomoc ta będzie obejmować: pracę socjalną, pomoc pedagogiczną z elementami doradztwa zawodowego oraz wsparcia opiekuna. Wszystkie osoby zatrudnione do realizacji zadania będą posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz potrzebne doświadczenie zawodowe. Pomoc będzie realizowana w Domu dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu, ul. Pogodna 55. Osoby bezdomne zostaną zakwaterowane w pokojach 2-8 osobowych. Mężczyźni i kobiety będą zamieszkiwać w osobnych pomieszczeniach. Ośrodek będzie zapewniał jeden gorący posiłek dziennie. Posiłki będą przygotowywane na miejscu w ośrodku i wydawane podopiecznym w wyznaczonych porach. Ponadto mieszkańcy będą mieli możliwość samodzielnego przygotowania lub podgrzania posiłku. Posiłki będą spożywane w stołówce mieszczącej się na terenie ośrodka. Dom dla Ludzi Bezdomnych świadczy pomoc w oparciu o wyróżniony przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, w ramach modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, model wspólnotowy. Placówka cechuje się autonomicznością i niezależnością, a także wysokim poziomem samowystarczalności w zakresie realizacji wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl, suma kontrolna: 47c4-bd55-0a3d, numer projektu: 19/6/2017 Strona: 4 zadań na rzecz osób bezdomnych. Takie podejście służy rozwijaniu w grupie podopiecznych wartości duchowych, moralnych, a także zwiększaniu poziomu zaangażowania społecznego i zawodowego osób bezdomnych korzystających z oferty pomocowej placówki. Zgodnie z założeniami metodologicznymi modelu wspólnotowego, podopieczni są angażowani do pełnienia różnych funkcji oraz realizacji zadań o rosnącym poziomie złożoności i wymagających większej odpowiedzialności. Wszyscy mieszkańcy są wdrażani do dbania o dobro wspólne oraz przestrzeganie norm i wartości obowiązujących w placówce. Samodzielnie dbają o utrzymanie porządku i czystości, podnoszenie standardu zamieszkania, przygotowanie uroczystości, utrzymywanie trzeźwości oraz podejmowanie działań na rzecz zwiększania poziomu integracji ze społecznością lokalną oraz aktywizację zawodową. W ramach modelu wspólnotowego Dom dla Ludzi Bezdomnych realizuje dwa profile: 1. Schronisko aktywizujące – dążące do usamodzielnienia podopiecznych. Oferta pomocowa kierowana jest do osób podejmujących współpracę z pracownikami systemu pomocy społecznej w zakresie wychodzenia z sytuacji bezdomności. Pomoc ta ma z reguły charakter krótkookresowy (od kilku tygodni do kilku miesięcy). W ramach tego profilu podopieczni otrzymują wsparcie w zakresie przezwyciężenia barier związanych z wchodzeniem na rynek pracy oraz w zakresie usamodzielnienia mieszkaniowego, w szczególności polegającego na udostępnianiu oferty wynajmu lokali mieszkalnych oraz rozwijaniu wiedzy w zakresie praw lokatorów (w szczególności zachęcamy podopiecznych do konsultowania umów najmu lokali oraz ubiegania się o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego). Działania te są uzupełniane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zarówno poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach (przede wszystkim zachęcanie osób bezdomnych do udziału w szkoleniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, jak również włączanie podopiecznych do działań realizowanych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu – np. skierowanie na zajęcia realizowane przez Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej itp.), jak również poprzez angażowanie podopiecznych do prac wykonywanych na rzecz Domu dla Ludzi Bezdomnych, takich jak: utrzymanie porządku, przygotowanie posiłków, serwisowanie instalacji w obiekcie, wykonywanie drobnych remontów, dbanie o estetykę ogrodu itp. Poza realizacją ścieżki zawodowej oraz dążenia do usamodzielnia w sensie mieszkaniowym, motywujemy podopiecznych do podjęcia trudu związanego z przezwyciężeniem innych życiowych trudności (uzależnień, konfliktów rodzinnych, zadłużeń, chorób, problemów prawnych itp.), wyposażając ich w potrzebną wiedzę nt. oferty pomocowej realizowanej przez różne instytucje. 2. Schronisko opiekuńcze – mające zapewnić pomoc długoterminową osobom starszym zdolnym do samodzielnej obsługi, które mają trudności w funkcjonowaniu społecznym (m.in. z powodu braku wsparcia ze strony rodziny, niskiego statusu finansowego, uzależnienia od pomocy instytucjonalnej itp.). Pomoc ta ma z reguły charakter długookresowy i trwa do czasu uzyskania skierowania do DPS-u lub zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego/komunalnego. Również ta kategoria podopiecznych zawiera kontrakt socjalny, jednak w ich przypadku cele kontraktu nie ogniskują się wokół zagadnień dotyczących usamodzielnienia (choć i tego typu cele są realizowane), ale uregulowania sytuacji życiowej poprzez uświadomienie uprawnień i ułatwienie skorzystania z tych uprawnień (m.in. uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, uzyskanie świadczeń finansowych takich jak emerytury, renty, zasiłki stałe, zasiłki pielęgnacyjne itp.) oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez uzyskanie skierowania bądź to do Dziennych Domów Pomocy, bądź do Środowiskowych Domów Samopomocy, jak również zachęcenie do skorzystania z różnych form pomocy realizowanych na rzecz seniorów, a także poprzez włączanie podopiecznych do różnych działań realizowanych przez Dom dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu. Celem realizacji zadania ma być zwiększenie liczby osób bezdomnych trwale wychodzących z sytuacji bezdomności. W ramach realizowanego zadania świadczone będą następujące usługi: A. 1 gorący posiłek dziennie B. zapewnienie całodziennego schronienia wraz z pakietem świadczeń socjalnych, w tym odzieży, obuwia i innych C. Ośrodek będzie prowadził ewidencję mieszkańców D. Zapewnienie warunków do dokonywania czynności higienicznych oraz zaopatrzenie w podstawowe artykuły higieniczne i środki czystości E. Zapewnienie pracy socjalnej F. Praca pedagogiczna z elementami doradztwa zawodowego G. Wsparcie opiekuna H. Zapewnienie podopiecznym nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu do Internetu Projekt zakłada udzielenie wsparcia różnym kategoriom osób bezdomnych (różny okres trwania bezdomności, pierwotna przyczyna bezdomności, poziom motywacji do poprawy swojej sytuacji życiowej, zakres problemów współwystępujących oraz poziom zasobów materialnych, osobistych i społecznych). Działania projektowe będą się koncentrowały wokół ograniczania zakresu wykluczenia społecznego oraz wspierania podopiecznych w wysiłkach zmierzających do uzyskania możliwie najpełniejszego dostępu do należnych im dóbr i usług społecznych, w tym w szczególności do bezpiecznego schronienia gwarantującego nie tylko przetrwanie biologiczne, ale także możliwości rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Oferta pomocowa placówki będzie różnicowana w zależności od potrzeb poszczególnych podopiecznych oraz od poziomu ich gotowości do podjęcia działań zmierzających do przezwyciężenia własnej trudnej sytuacji życiowej. W realizowaniu zaplanowanych działań, Dom dla Ludzi Bezdomnych będzie ściśle współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 47c4-bd55-0a3d, numer projektu: 19/6/2017 Strona: 5 w Poznaniu, po to, by zwiększać skuteczność stosowanych instrumentów pomocowych. Każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie i w oparciu o zdiagnozowane problemy będzie tworzony indywidualny plan działania, dostosowany do potrzeb konkretnej osoby. Warunkiem przyjęcia do Domu dla Ludzi Bezdomnych będzie wyrażenie przez podopiecznego akceptacji dla obowiązującego w placówce regulaminu oraz zawarcie kontraktu socjalnego, a także zobowiązanie do zachowania abstynencji alkoholowej, poszanowania odrębności i godności osobistej innych osób, przestrzeganie norm prawnych i społecznych. Główną zasadą w pracy z osobami bezdomnymi zamieszkującymi w Domu dla Ludzi Bezdomnych jest budowanie przez kadrę ośrodka dobrych relacji z podopiecznymi, opartych na zaufaniu, życzliwości, wzajemnym szacunku, respektowaniu norm i wartości wyznawanych przez obie strony. Kadra ośrodka podejmuje starania zmniejszające dystans z podopiecznymi, przyjmując postawę otwartości i gotowości do uwzględniania indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz ograniczeń osób korzystających z pomocy. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot Dom dla Ludzi Bezdomnych posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz osób bezdomnych. Proponowany przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot program pomocowy został opracowany na bazie m.in. doświadczeń związanych z realizacją pięciu wcześniejszych edycji zadania pomocowego na rzecz osób bezdomnych w Poznaniu (w okresie 01.10.2011-31.12.2011, 01.01.2012-31.12.2012, 01.01.2013-31.12.2013, 01.01.2014-31.12.2014, 01.01.2015-31.12.2015 oraz w okresie 01.01.2016-31.12.2016), dlatego łączy w sobie elementy osłonowe z pracą socjalną i oddziaływaniami o charakterze readaptacyjnym i resocjalizacyjnym. Równocześnie planując zadanie, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot uwzględniło rekomendacje zawarte w modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Realizacja zadania została zaplanowana na okres 01.01.2017r.-31.12.2017r. Działania zaplanowane do realizacji w ramach programu będą się odbywały w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. W szczególności tyczy się to działań o charakterze osłonowym (zapewnienie schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz warunków do dokonywania czynności higienicznych). Równolegle, w tym samym okresie będzie prowadzona praca socjalna, której celem jest ochrona osób bezdomnych przed degradacją społeczną i wspieranie osób bezdomnych w działaniach mających na celu uzyskanie samodzielności w sensie mieszkaniowym (m.in. poprzez przygotowanie wspólnie z podopiecznym wniosku o przyznanie lokalu socjalnego lub pomoc w wyszukiwaniu ofert wynajmu lokali mieszkalnych na otwartym rynku, lub uzyskaniu skierowania do DPS-u w przypadku osób starszych), a także w sensie materialnym (motywowanie do podejmowanie pracy zarobkowej, dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uzyskiwania uprawnień do świadczeń społecznych np. rent, emerytur, zasiłków stałych, uregulowania sytuacji prawnej itp.) oraz inne działania merytoryczne, w tym pomoc pedagogiczna z elementami doradztwa zawodowego oraz pomoc opiekunów. Poza działaniami zaplanowanymi do zrealizowania w ramach zdania publicznego, Dom dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu realizuje szereg zajęć aktywizujących osoby bezdomne pod względem społecznym i zawodowym. Podopieczni placówki zdobywają praktyczne umiejętności zawodowych, włączając się czynnie do wykonywania różnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówki, w tym zapewniając obsługę kuchni, magazynów żywnościowych, dbając o porządek w budynku i na posesji, zapewniając prawidłowe działania wszystkich instalacji w obiekcie. W celu zapewnienia właściwego rozliczenia środków finansowych z dotacji na realizację zadania, zostanie zapewniona obsługa księgowa. Za prawidłową realizację zadania odpowiadać będzie koordynator wyznaczający kierunki działania oraz kontrolujący stopień realizacji zadania, w tym sposób dokumentowania realizacji zadania.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej