Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego pn. „Powrót osób bezdomnych do społeczności – edycja 2016” jest skierowany do 40 osób bezdomnych, które w okresie realizacji zadania uzyskają schronienie w „Domu Rodzinnym” w Arklitach.

W ramach realizacji zadania zostanął przewidziane następujące działania:

Dla celu szczegółowego nr 1

Zapewnienie osobom bezdomnym odpowiednich warunków bytowych oraz dostępu do świadczeń socjalnych takich jak wyżywienie, odpowiednia odzież, zaopatrzenie w środki czystości i higieny osobistej

  1. Organizacja miejsc pobytu stacjonarnego dla 30 osób dziennie (ośrodek będzie oferował miejsca pobytu stałego w pokojach kilkuosobowych, odpowiednio wyposażonych   w łóżka i meble oraz zaopatrzenie w pościel, kołdry, poduszki i koce)
  2. Zapewnienie całodziennego wyżywienia dla 30 osób dziennie
  3. Umożliwienie 30 osobom bezdomnym dziennie wykonywania czynności higienicznych (dostęp do odpowiedniej ilości łazienek i ustępów, zaopatrzenie w środki czystości i higieny osobistej,   w tym dostarczanie ręczników), w tym przeprowadzenie remontu łazienki przeznaczonej na potrzeby osób bezdomnych
  4. Zapewnienie osobom bezdomnym odpowiedniej do pory roku odzieży

Dla celu szczegółowego nr 2

Organizacja pomocy interwencyjnej poprzez prowadzenie w okresie zimowym ogrzewalni

  1. Zapewnienie w okresie 01.10.2016-31.12.2016 miejsc pobytu interwencyjnego (trwającego maksymalnie 1 tydzień) dla 10 osób dziennie
  2. Zapewnienie całodziennego wyżywienia dla 10 osób bezdomnych korzystających           z pomocy interwencyjnej dziennie
  3. Umożliwienie 10 osobom bezdomnym korzystającym z pomocy interwencyjnej dziennie wykonywania czynności higienicznych (dostęp do odpowiedniej ilości łazienek i ustępów, zaopatrzenie w środki czystości i higieny osobistej, w tym dostarczanie ręczników)
  4. Zapewnienie osobom bezdomnym korzystającym z pomocy interwencyjnej odpowiedniej do pory roku odzieży

Dla celu szczegółowego nr 3

Zwiększanie poziomu świadomości osób bezdomnych w zakresie ich praw oraz katalogu usług socjalnych należnych osobom bezdomnym

  1. Przeprowadzenie 8-godzinnego cyklu zajęć warsztatowo-edukacyjnych nt. katalogu świadczeń socjalnych należnych osobom bezdomnym z uwzględnieniem uprawnień wynikających z zapisów następujących aktów prawnych:

-         Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-         Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

-         Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

-         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych   ze środków publicznych

-         Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych   

-         Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

Dla celu szczegółowego nr 4

Zapewnienie osobom bezdomnym dostępu do wiedzy przydatnej w procesie aktywizacji zawodowej

  1. Przeprowadzenie 8-godzinnego cyklu zajęć warsztatowo-edukacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej obejmującego:

-         Część teoretyczną dotyczącą przemian na rynku pracy w perspektywie historycznej oraz uwarunkowań obowiązujących na współczesnym rynku pracy, a także możliwych kierunków przemian rynku pracy w kolejnych latach, m.in. pod wpływem procesów globalizacyjnych oraz demograficznych. Ponadto dotyczącą egzekwowania uprawnień pracowniczych, spraw związanych  z zawieraniem i rozwiązywaniem umów z pracodawcą (rozróżnienie umowy       o pracę, zlecenie, o dzieło i innych rodzajów umów),

-         Część praktyczną pozwalającą podnieść poziom umiejętności przydatnych  na rynku pracy, w szczególności w zakresie przygotowania aplikacji (CV i list motywacyjny), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, skutecznego wyszukiwania ofert pracy, a także alternatywnych form aktywizacji zawodowej, jak KIS-y, CIS-y, staże zawodowe, prace społecznie użyteczne, oferty kursów zawodowych oraz szkoleń realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz inne instytucje, m.in. realizujące projekty aktywizacji zawodowej ze środków UE itp.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego została zaplanowana na okres 01.08.2016r.-31.12.2016r., jednak jego efekty będą miały wpływ na funkcjonowanie podopiecznych Domu Rodzinnego w Arklitach także w kolejnych latach, przyczyniając się do ograniczania negatywnych skutków problemu bezdomności. Wszystkie działania pomocowe o charakterze stacjonarnym planowane do realizacji w ramach programu będą się odbywały w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. W szczególności tyczy się to działań o charakterze osłonowym (schronienia, wyżywienia, wydawania odzieży, środków czystości i higieny osobistej itp.) oraz pracy socjalnej.

Poza świadczeniem pomocy o charakterze stacjonarnym, placówka będzie zapewniała pomoc interwencyjną i doraźną osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością. Pomoc ta będzie polegała na stworzeniu w okresie 01.10.2016r.-31.12.2016r. ogrzewalni, zapewniającej schronienie osobom bezdomnych, w tym również nietrzeźwym osobom bezdomnym (o ile nie będzie to stwarzało zagrożenia dla nich samych oraz innych podopiecznych placówki). Na potrzeby ogrzewalni, Dom w Arklitach będzie wykorzystywał pomieszczenie stołówki, która pomieści jednorazowo 10 osób. Osoby umieszczone w ogrzewalni otrzymają pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie), potrzebną odzież, środki czystości i higieny osobistej, a także – w razie potrzeby – pomoc w formie pracy socjalnej. Pobyt w ogrzewalni będzie mógł trwać do czasu skontaktowania się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej oraz uzyskania dla podopiecznego skierowania do placówki o charakterze stacjonarnym lub noclegowni (nie dłużej niż tydzień). Przyjęcia do ogrzewalni będą się odbywały wyłącznie w trybie interwencyjnym (osoby potrzebujące pomocy będą zgłaszały się samodzielnie lub będą przywożone przez Policję). Ogrzewalnia będzie funkcjonowała przez całą dobę. Na noc będą rozkładane łóżka polowe i materace.

Połączenie działań mających na celu aktywizację zawodową z kształtowaniem świadomości w zakresie dostępnych uprawnień socjalnych pozwoli zwiększyć szanse osób bezdomnych na ich usamodzielnienie się w sensie materialnym, a w dalszej konsekwencji także mieszkaniowym, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia skali problemu bezdomności.

Proponowany przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot program pomocowy został opracowany na bazie wcześniejszych wieloletnich doświadczeń w pracy z osobami bezdomnymi, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć naukowych w tej dziecinie, a także z uwzględnieniem doświadczenia zdobyteog w trakcie realizacji wcześniejszych edycji Programu Wspierającego Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności realizowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz programu Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności realizowanego na zlecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160