"ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA, POSIŁKU, NIEZBĘDNEGO UBRANIA OSOBOM BEZDOMNYM ZGODNIE Z ART. 6 UST. 8 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2003 ROKU O POMOCY SPOŁECZNEJ"Zadanie zlecone i finansowane przez Prezydenta Miasta Poznań – realizacja projektu w placówce Dom dla Ludzi Bezdomnych "Mar-Kot" w Poznaniu przy ul. Pogodnej 55. Program realizowany od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Projekt realizowany w ramach Zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób jest skierowany do 20 dorosłych osób bezdomnych (pełnoletnich kobiet i mężczyzn), które uzyskają skierowane do Domu dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu przy ul. Pogodnej 55 od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu po telefonicznym uzgodnieniu przyjęcia z kierownikiem placówki. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się interwencyjny tryb przyjęć do placówki w przypadku osób zgłaszających się w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy, jednak osoby przyjęte w takim trybie będą zobowiązane do niezwłocznego dostarczenia skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu – kontakt z pracownikiem socjalnym z MOPR-u obowiązkowo w pierwszym dniu roboczym.

        Oferta pomocowa Domu dla Ludzi Bezdomnych skierowana jest do osób bezdomnych, dla których ostatnim stałym miejscem zameldowania było Miasto Poznań. Placówka nie zapewnia schronienia osobom wymagającym wzmożonej opieki i pielęgnacji oraz osobom o znacznej niepełnosprawności ruchowej z uwagi na bariery architektoniczne (konieczność poruszania się pomiędzy trzema kondygnacjami).
       

Projekt zakłada udzielenie wsparcia różnym kategoriom osób bezdomnych (różny okres trwania bezdomności, pierwotna przyczyna bezdomności, poziom motywacji do poprawy swojej sytuacji życiowej, zakres problemów współwystępujących oraz poziom zasobów materialnych, osobistych i społecznych). Działania projektowe będą się koncentrowały wokół ograniczania zakresu wykluczenia społecznego oraz wspierania podopiecznych w wysiłkach zmierzających do uzyskania możliwie najpełniejszego dostępu do należnych im dóbr i usług społecznych, w tym w szczególności do bezpiecznego schronienia gwarantującego nie tylko przetrwanie biologiczne, ale także możliwości rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego.

        Oferta pomocowa placówki będzie różnicowana w zależności od potrzeb poszczególnych podopiecznych oraz od poziomu ich gotowości do podjęcia działań zmierzających do przezwyciężenia własnej trudnej sytuacji życiowej. W realizowaniu zaplanowanych działań, Dom dla Ludzi Bezdomnych będzie ściśle współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu Filia Nowe Miasto, po to, by zwiększać skuteczność stosowanych instrumentów pomocowych. Każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie i w oparciu o zdiagnozowane problemy będzie tworzony indywidualny plan pomocowy, dostosowany do potrzeb konkretnej osoby.

        Warunkiem przyjęcia do Domu dla Ludzi Bezdomnych będzie wyrażenie przez podopiecznego akceptacji dla obowiązującego w placówce regulaminu oraz zawarcie kontraktu socjalnego, a także zobowiązanie do zachowania abstynencji alkoholowej, poszanowania odrębności i godności osobistej innych osób, przestrzeganie norm prawnych i społecznych.

        Główną zasadą w pracy z osobami bezdomnymi zamieszkującymi w Domu dla Ludzi Bezdomnych jest budowanie przez kadrę ośrodka dobrych relacji z podopiecznymi, opartych na zaufaniu, życzliwości, wzajemnym szacunku, respektowaniu norm i wartości wyznawanych przez obie strony. Kadra ośrodka podejmuje starania zmniejszające dystans z podopiecznymi, przyjmując postawę otwartości i gotowości do uwzględniania indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz ograniczeń osób korzystających z pomocy.

         Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot Dom dla Ludzi Bezdomnych posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz osób bezdomnych. Proponowany przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot program pomocowy został opracowany na bazie m.in. doświadczeń związanych z realizacją pięciu wcześniejszych edycji zadania pomocowego na rzecz osób bezdomnych w Poznaniu (w okresie 01.10.2011-31.12.2011, 01.01.2012-31.12.2012, 01.01.2013-31.12.2013, 01.01.2014-31.12.2014 oraz w okresie 01.01.2015-31.12.2015), dlatego łączy w sobie elementy osłonowe z pracą socjalną i oddziaływaniami o charakterze readaptacyjnym i resocjalizacyjnym. Równocześnie planując zadanie, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot uwzględniło rekomendacje zawarte w modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.

         Realizacja zadania została zaplanowana na okres 01.01.2016r.-31.12.2016r. Działania zaplanowane do realizacji w ramach programu będą się odbywały w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. W szczególności tyczy się to działań o charakterze osłonowym (zapewnienie schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania oraz warunków do dokonywania czynności higienicznych). Równolegle, w tym samym okresie będzie prowadzona praca socjalna, której celem jest ochrona osób bezdomnych przed degradacją społeczną i wspieranie osób bezdomnych w działaniach mających na celu uzyskanie samodzielności w sensie mieszkaniowym (m.in. poprzez przygotowanie wspólnie z podopiecznym wniosku o przyznanie lokalu socjalnego lub pomoc w wyszukiwaniu ofert wynajmu lokali mieszkalnych na otwartym rynku, lub uzyskaniu skierowania do DPS-u w przypadku osób starszych), a także w sensie materialnym (motywowanie do podejmowanie pracy zarobkowej, dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uzyskiwania uprawnień do świadczeń społecznych np. rent, emerytur, zasiłków stałych, uregulowania sytuacji prawnej itp.) oraz inne działania merytoryczne, w tym pomoc pedagogiczna oraz pomoc opiekunów.

        Poza działaniami zaplanowanymi do zrealizowania w ramach zdania publicznego, Dom dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu realizuje szereg zajęć aktywizujących osoby bezdomne pod względem społecznym i zawodowym. Mieszkańcy mają możliwość skonsultowania się z socjologiem, prowadzone są także zajęcia z doradcą zawodowym. Podopieczni placówki mogą ponadto podnieść poziom praktycznych umiejętności zawodowych, włączając się czynnie do wykonywania różnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówki, w tym zapewniając obsługę kuchni, magazynów żywnościowych, dbając o porządek w budynku i na posesji, zapewniając prawidłowe działania wszystkich instalacji w obiekcie.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160