ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA, POSIŁKU, NIEZBĘDNEGO UBRANIA OSOBOM BEZDOMNYM ZGODNIE Z ART. 6 UST. 8 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2003 ROKU O POMOCY SPOŁECZNEJ - ZADANIE ZLECONE I FINANSOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ – REALIZACJA PROJEKTU DOMU DLA LUDZI BEZDOMNYCH „MAR – KOT” W POZNANIU PRZY UL. POGODNEJ 55. PROGRAM REALIZOWANY OD 01.01.2015R. DO 31.12.2015R.

Projekt realizowany w ramach Zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób jest skierowany do 14 osób bezdomnych (zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz do dzieci pozostających pod opieką rodziców/opiekunów zamieszkujących w placówce), które zostały skierowane do Domu dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu przy ul. Pogodnej 55 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu po telefonicznym uzgodnieniu przyjęcia z kierownikiem placówki. Dopuszcza się interwencyjny tryb przyjęć do placówki w przypadku osób zgłaszających się w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy, jednak osoby przyjęte w takim trybie będą zobowiązane do niezwłocznego dostarczenia skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Oferta pomocowa Domu dla Ludzi Bezdomnych skierowana jest zarówno do osób samotnych, jak również do rodzin i rodzin niepełnych.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia różnym kategoriom osób bezdomnych (różny okres trwania bezdomności, pierwotna przyczyna bezdomności, poziom motywacji do poprawy swojej sytuacji życiowej, zakres problemów współwystępujących oraz poziom zasobów materialnych, osobistych i społecznych). W Domu dla Ludzi Bezdomnych znajdą schronienie ludzie bezdomni w zróżnicowanym wieku, charakteryzujących się odmienną sytuacją materialną, rodzinną, zawodową, zdrowotną i społeczną. Z uwagi na konstrukcję obiektu, z pomocy Domu dla Ludzi Bezdomnych nie będą mogły skorzystać osoby o znacznej niepełnosprawności ruchowej oraz osoby wymagające długotrwałej opieki i pielęgnacji.

Wspólną cechą wszystkich osób bezdomnych jest wysoki poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym. Jak pokazują doświadczenia Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu Mar-Kot uzyskane na przestrzeni wielu lat pracy z osobami bezdomnymi, podopieczni ośrodków dla osób bezdomnych mają znacznie utrudniony lub wręcz uniemożliwiony dostęp do wielu dóbr i usług społecznych, w tym edukacji, zatrudnienia, pomocy socjalnej, usług zdrowotnych itp. Jednym z głównych celów działania placówki jest ograniczanie zakresu wykluczenia społecznego oraz wspieranie podopiecznych w wysiłkach zmierzających do uzyskania możliwie najpełniejszego dostępu do należnych im dóbr i usług społecznych.

Udział w projekcie zakłada objęcie osób bezdomnych pomocą socjalną, w szczególności w zakresie zapewnienia schronienia, wyżywienia i niezbędnego ubrania, a także umożliwienia dokonywania czynności higienicznych. Ponadto mieszkańcy placówki będą mogli skorzystać z pomocy w formie pracy socjalnej, pracy pedagogicznej oraz ze wsparcia opiekuna.

Oferta pomocowa placówki będzie różnicowana w zależności od potrzeb poszczególnych podopiecznych oraz od poziomu ich gotowości do podjęcia działań zmierzających do przezwyciężenia własnej trudnej sytuacji życiowej. W realizowaniu zaplanowanych działań, Dom dla Ludzi Bezdomnych będzie ściśle współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu Filia Nowe Miasto, po to, by nie duplikować działań kierowanych do konkretnej osoby, a ponadto, by zwiększać skuteczność stosowanych instrumentów pomocowych. Każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie i w oparciu o zdiagnozowane problemy będzie tworzony indywidualny plan pomocowy, dostosowany do potrzeb konkretnej osoby lub rodziny.

Warunkiem przyjęcia do Domu dla Ludzi Bezdomnych będzie wyrażenie przez podopiecznego akceptacji dla obowiązującego w placówce regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, w szczególności zachowania abstynencji alkoholowej, poszanowania odrębności i godności osobistej innych osób, przestrzeganie norm prawnych i społecznych. Osoby nie respektujące postanowień regulaminu będą usuwane z placówki, przy czym informacja na ten temat zostanie przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu celem zapewnienia tym osobom niezbędnej im pomocy.

Działania Domu dla Ludzi Bezdomnych będą przede wszystkim ukierunkowane na tworzenie warunków do usamodzielnienia w sensie materialnym i mieszkaniowym oraz na przywracanie osób bezdomnych do samodzielnego życia w społeczeństwie. Proces usamodzielniania będzie realizowany na różnych płaszczyznach. Rolą pracownika socjalnego będzie zdiagnozowanie problemów poszczególnych osób i rodzin oraz zaplanowanie adekwatnej do ich sytuacji pomocy. Działania te będą wsparte pracą wychowawczą o charakterze readaptacyjnym i resocjalizacyjnym, realizowaną przez pedagoga oraz uzupełnianą we współpracy z opiekunami. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie w każdym przypadku osiągnięcie pełnej samodzielności będzie możliwe, tym bardziej w krótkookresowym przedziale czasowym. W przypadku braku możliwości zrealizowania takiego celu, działania pracowników Domu dla Ludzi Bezdomnych skoncentrują się na uzyskaniu poprawy funkcjonowania mieszkańców placówki w różnych aspektach ich życia (m.in. zdrowotnym, zawodowym, rodzinnym, prawnym itp.). O ile będzie istniało ku temu uzasadnienie, współpraca z podopiecznymi Domu dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu zostanie ujęta w ramy kontraktu socjalnego.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160