Zadanie publiczne w zakresie:
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
(rodzaj zadania publicznego)

 „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2012
Cel regionalny Nr 1
Rozwój bazy i poprawa standardu oferowanych usług doraźnych w sytuacjach kryzysowych
dla osób bezdomnych
województwo warmińsko-mazurskie

Realizacja programu została zaplanowana na okres 01.07.2012-31.12.2012

Projekt realizowany w ramach rządowego „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2012 jest skierowany do 40 osób bezdomnych, które w okresie zimy uzyskają schronienie w Domu Rodzinnym w Arklitach oraz do 25 osób bezdomnych, które w okresie zimy uzyskają schronienie w Domu Samotnej Matki „Kotanek” w Sławoszach.
Obie placówki różnią się profilem działania, a tym samym swoją ofertę kierują do różnych kategorii osób bezdomnych. I tak ośrodek w Arklitach organizuje pomoc dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, w zróżnicowanym wieku, w wielu przypadkach uzależnionych od alkoholu lub/i innych środków psychoaktywnych lub współuzależnionych (problem współuzależnienia dotyka prawie wszystkie zamieszkujące w placówce kobiety). W tej grupie bezdomnych dominują osoby o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, osoby karane. Wśród mieszkańców Domu Rodzinnego w Arklitach dominują osoby z długim stażem bezdomności, w dużym stopniu zdegradowane pod względem społecznym i biologicznym. Osoby te charakteryzują się wysokim poziomem wykluczenia społecznego. Przez wiele lat nie miały dostępu do dóbr i usług społecznych takich jak służba zdrowia, pomoc społeczna czy edukacja. W biografiach osób bezdomnych istnieją liczne okresy zamieszkiwania na dworcach, w ogródkach działkowych i innych miejscach nie spełniających minimalnych wymagań określających lokale mieszkalne. Antyhigieniczne warunki życia połączone z brakiem dostępu do usług medycznych zdegradowały biologicznie podopiecznych placówki. Problemy zostały wzmocnione i utrwalone także przez wieloletnie nadużywanie alkoholu. Wspólną cechą większości mieszkańców placówki jest bierność, apatia, niechęć do angażowania się w działania na rzecz przezwyciężenia własnej trudnej sytuacji życiowej oraz brak więzi rodzinnych i możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny.
Inną charakterystykę posiadają mieszkańcy placówki w Sławoszach. Oferta tej placówki jest kierowana do samotnych matek i będących pod ich opieką małoletnich dzieci. Osoby korzystające z pomocy Domu Samotnej Matki „Kotanek” są w zdecydowanej większości ofiarami przemocy domowej, które ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, zdecydowały się szukać schronienia w placówce. Również w tej grupie bezdomnych (wśród bezdomnych samotnych matek) przeważają osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i nieaktywne zawodowo. W ich przypadku sytuacja jest jednak znacznie bardziej skomplikowana ze względu na konieczność sprawowania osobistej opieki nad małoletnimi dziećmi, co wielokrotnie przekreśla możliwość podjęcia pracy zarobkowej, a tym samym możliwość usamodzielnienia się w sensie mieszkaniowym i finansowym. W praktyce oznacza to konieczność wieloletniego zamieszkiwania w placówkach dla samotnych matek w oczekiwaniu na przyznanie lokalu socjalnego przez właściwą gminę lub powrót do wcześniejszego miejsca zamieszkania, a tym samym narażanie życia i zdrowia własnego oraz dzieci.
Podsumowując powyższe, należy powiedzieć, że cechą charakteryzującą wszystkie osoby bezdomne jest skomplikowana sytuacja osobista. Osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością są obarczone wieloma różnymi problemami natury społecznej, socjalnej, prawnej, zawodowej, ekonomicznej, rodzinnej i zdrowotnej, których nie są w stanie rozwiązać własnym staraniem i wykorzystując swoje zasoby. W tym miejscu należy podkreślić, że za sprawą niedofinansowania systemu pomocy społecznej, pokonanie problemów podopiecznych jest bardzo trudne, a często niemożliwe. Nakłady na działania związane z pomocą osobom bezdomnym są zdecydowane za małe, aby realnie mogły przyczynić się do przezwyciężenia problemu bezdomności. Z trudem można za ich pomocą zapewnić świadczenia socjalne, warunkujące przetrwanie biologiczne. Sytuacja osób bezdomnych jest szczególnie trudna w okresie zimowym.
Realizacja programu została zaplanowana na okres 01.07.2012-31.12.2012 – jednakowo dla obu placówek realizujących zadanie. Większość działań planowanych do realizacji w ramach programu będzie się odbywała w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. W szczególności tyczy się to działań o charakterze osłonowym oraz pracy socjalnej. W ramach realizacji projektu, zarówno Dom Rodzinny w Arklitach, jak też Dom Samotnej Matki „Kotanek” w Sławoszach będą zapewniały pomoc interwencyjną i doraźną osobom bezdomnym wymagającym tego rodzaju wsparcia.
Przyjęcia do placówek będą się odbywać w porozumieniu z właściwymi ośrodkami pomocy społecznej lub na prośbę osób samodzielnie zgłaszających się po pomoc w formie schronienia. Jeśli w danym czasie po pomoc zgłosi się do placówki więcej osób niż wynosi liczba miejsc, personel placówki porozumie się z innymi ośrodkami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu Mar-Kot w celu skierowania danej osoby do właściwej placówki (w uzgodnieniu z właściwą gminą). Do czasu znalezienia schronienia, osoba ta będzie objęta pomocą placówki.
Poza działaniami o charakterze osłonowym (tzn. w formie udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku, umożliwienia dokonywania czynności higienicznych, dostarczaniu niezbędnych artykułów codziennego użytku, w szczególności odzieży, bielizny, obuwia itp.) oraz pracą socjalną, w obu placówkach zostaną przeprowadzone 2 cykle zajęć warsztatowo-edukacyjnych, których celem będzie podniesienie poziomu świadomości osób bezdomnych w zakresie problemów, z którymi się borykają. Informacje, którą zdobędą podopieczni dzięki udziałowi w tych zajęciach, przyczynią się do lepszego zrozumienia własnej sytuacji i jej przyczyn oraz pozwolą wytyczyć ścieżki prowadzące do stopniowego rozwiązania problemów osób uwikłanych w problem bezdomności. W ramach zajęć warsztatowo-edukacyjnych podopieczni poszerzą swoją wiedzę w zakresie problemu bezdomności, bezrobocia, przemocy domowej, uzależnień oraz funkcjonowania rodziny. Poznają także ofertę pomocową dostępną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i dowiedzą się, jakie instytucje świadczą pomoc w zakresie potrzebnym do rozwiązania problemów poszczególnych osób. 
Proponowany przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Mar-Kot program pomocowy został opracowany na bazie wcześniejszych wieloletnich doświadczeń w pracy z osobami bezdomnymi. Realizacja Celu nr 1 „Rozwój bazy i poprawa standardu oferowanych usług doraźnych w sytuacjach kryzysowych” jest jedynie podstawą dla innych działań, które ostatecznie mają się przyczyniać do tworzenia warunków usamodzielnienia osób bezdomnych, a poprzez to, do zmniejszania skali bezdomności w Polsce. Program merytoryczny realizowany przez Dom Rodzinny oraz Dom Samotnej Matki „Kotanek” łączy w sobie elementy osłonowe z pracą socjalną, oraz zajęciami edukacyjnymi, dzięki czemu stanowi podstawę dla dalszych działań o charakterze aktywizującym, prowadzącym w konsekwencji do zwiększania poziomu autonomii osób bezdomnych, poprawiającym sposób ich funkcjonowania oraz umożliwiającym rozpoczęcie życia na własny rachunek. Tak więc nasze działania poprzedzają zajęcia o charakterze aktywizującym osoby bezdomne i mobilizującym je do możliwie najszerszego udziału w życiu społecznym (nawet jeśli zamieszkują w placówce). Nie można jednak zapomnieć o tym, że bazą tych działań zmierzających do usamodzielnienia osób bezdomnych zawsze będzie zapewnienie świadczeń socjalnych na odpowiednim poziomie oraz praca socjalna. Dopiero zaspokojenie potrzeb niższego rzędu daje impuls do zwiększenia poziomu aspiracji i dążenia do zaspokajania potrzeb wyższych. Zapewnienie godnych warunków bytowych jest niezmiernie istotne również z tego punktu widzenia, że osoby bezdomne są w większości przypadków pogodzone z „bylejakością” ich życia i tylko poprzez tworzenie dobrych warunków bytowych możliwe jest budzenie w nich potrzeby trwałej poprawy własnej sytuacji życiowej oraz motywowanie do większego zaangażowania w działania mające na celu dążenie do samodzielności materialnej i mieszkaniowej.
Problemu bezdomności w Polsce nie udało się skutecznie rozwiązać stosowanymi dotychczas metodami. Częściowo przyczyną trudności jest brak tanich lokali mieszkalnych, w tym bardzo mała dostępność lokali socjalnych. Z uwagi na sytuację społeczno-gospodarczą i wieloletnie zaniedbania budownictwa mieszkaniowego, deficyt mieszkań będzie utrzymywał się prawdopodobnie przez kolejne dziesięciolecia, dlatego też konieczne wydaje się utrzymywanie i podnoszenie standardu placówek dla osób bezdomnych, które już działają, jak też tworzenie nowych ośrodków dla bezdomnych, które będą w stanie zapewnić godne schronienie oraz utrzymanie osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie takich świadczeń. Jest to szczególnie istotne w okresie zimowym, kiedy do schronisk zgłaszają się również osoby bezdomne, które przez większą część roku zamieszkują w altankach działkowych lub innych miejscach nie spełniających warunków określonych dla obiektów mieszkalnych.
Dodatkowo, poza działaniami projektowymi, personel obu placówek oraz wolontariusze wspierać będą rodziców we właściwym wykonywaniu obowiązków rodzicielskich, co jest niezmiernie ważne w kontekście przeciwdziałania „dziedziczeniu” bezdomności i innych negatywnych cech społecznych.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160