W dniu 31 marca 2008r. oficjalnie zakończyliśmy realizację projektu „Akademia Postaw”  współfinansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych.

         Założeniem opracowanego przez nas projektu było zaoferowanie szkoleń zawodowych, tym samym nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaplecza psychologicznego dla osób znajdujących się na marginesie życia społecznego. Pracujący na co dzień  z Beneficjentami doradcy zawodowi i psycholodzy przeprowadzili warsztaty pozwalające zdiagnozować potencjał zawodowy danego beneficjenta i możliwości jego rozwoju w kierunku podniesienia kwalifikacji. Liczymy, że Beneficjenci biorący udział w projekcie zdobyli odpowiednie wsparcie psychiczne będące podstawą do dalszych prac nad poprawą swojej pozycji zawodowej. Wystąpiliśmy do Instytucji Wdrażającej o zamianę zaoszczędzonych środków finansowych na szkolenia zawodowe dla dodatkowych 15 beneficjentów, otrzymaliśmy zgodę na szkolenia: drwal - operator pilarki dla 10 osób; trakowy - 5 osób, tym samym zmieniliśmy planowaną liczbę beneficjentów ze 150 na 165 . Niestety pomimo dużego zaangażowania firmy szkolącej / ZDZ Ciechanów/ i kadry projektu nie doszło do realizacji kursu " drwal - operator pilarki". Zgodnie z planem w szkoleniu mieli wziąć udział Beneficjenci z placówki w Miączynie Dużym, w/g programu kursu zajęcia praktyczne powinny się odbyć w lesie, należy jednak posiadać na to zgodę Nadleśnictwa. Niestety żadne z okolicznych Nadleśnictw nie wyraziło zgody na przeprowadzenie szkolenia na terenie podległych im lasów tłumacząc, iż nie jest to odpowiedni czas na wyrąb drzew. Pomimo dużego zainteresowania beneficjentów w/m kursem, który z racji położenia placówki dawał im duże szanse na znalezienie pracy /bliskość Mazur/ nie mogliśmy podjąć jego realizacji bez owej zgody.                                               

        W okresie sprawozdawczym 23 Beneficjentów ukończyło szkolenia: - pracownik ekipy sprzątającej - 8 osób  - grafika komputerowa z pakietem Corel/ kat. w/g potrzeb rynku pracy/ - 7 osób - prawo jazdy Kat.B - 3 osoby / 1 osoba w ramach kat. w/g potrzeb rynku pracy  - trakowy - 5 osób. W skali całego projektu:148 beneficjentów zakończyło projekt, 8 z nich ukończyło po 2 kursy zawodowe , przeprowadzono155 szkoleń. Zgodnie z założeniami ,wszyscy Beneficjenci przeszli / w grupach 6 osobowych/ kursy "umiejętności poszukiwania pracy" prowadzone przez trenerów zawodowych z ZDZ Ciechanów. Zatrudnieni w projekcie psycholodzy na codzień pomagali beneficjentom w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów życiowych, przeprowadzili także warsztaty mające na celu: -pracę nad własnym wizerunkiem w celu poprawy komunikacji ze społeczeństwem      - podtrzymanie stanu abstynencji - umiejętność poszukiwania pracy- poczucie własnej wartości. Beneficjenci odbyli indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, uczestniczyli w grupach wsparcia o tematyce : -elastyczne formy zatrudnienia -negocjacje płacowe- symulacja rozmów z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna, asertywność- techniki poszukiwania pracy, motywacja- życie zawodowe - analiza predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Dzięki udziałowi w projekcie "Akademia Postaw" wielu Beneficjentów znalazło już pracę w wyuczonych zawodach / murarze, ogrodnicy, trakowi, pracownicy ekipy sprzątającej, glazurnicy/,zaaplikowane wsparcie psychologiczne i uzyskane certyfikaty pozwoliły im sięgnąć po oferty rynku pracy, pozostali ćwiczą nabyte umiejętności pracując na rzecz placówek, w których przebywają. Z naszej wieloletniej pracy z wykluczonymi społecznie / bezdomnymi / wynika, że jedynie nikły procent podejmujących pracę bez wcześniejszego treningu psychicznego jest w stanie utrzymać się na rynku pracy. Zakładamy, że zorganizowane przez nas szkolenia, mające na celu przezwyciężenie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w efekcie doprowadzą do zwiększenia samodzielności beneficjentów.       

        W dniu 26 marca br. w sali Domu Kultury "Uśmiech" w Ożarowie Maz. odbyła się konferencja kończąca nasz projekt, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych, firmy szkoleniowe, zaprzyjaźnione organizacje itp., obecna była także liczna grupa Beneficjentów i personel projektu. Konferencja miała charakter panelowy, na wstępie każdy z 4 realizatorów regionalnych zrelacjonował przebieg realizacji projektu w swojej placówce, następnie odbyła się prelekcja połączona z prezentacją na temat: " Psychologia w projekcie Akademia Postaw" przygotowana przez psychologów pracujących z beneficjentami. W dalszej części pokazaliśmy prezentację poprowadzoną przez doradców zawodowych projektu pt " Dlaczego ważny jest kontakt i rozmowa z doradcą zawodowym", na koniec Beneficjenci odpowiadali na pytania  gości i opowiadali „co zmienił projekt w moim życiu?" 

        W okresie sprawozdawczym przeszkolono 23 beneficjentów-3 kobiety i 20 mężczyzn, co stanowi 69,70% zakładanych wartości. W skali całego projektu 148 beneficjentów -49 kobiet i 99 mężczyzn zakończyło udział w projekcie co stanowi 89,69% zakładanych wartości, w tym 8 beneficjentów ukończyło po 2 kursy zawodowe, 7 beneficjentów / 4,2%/ przerwało swój udział z przyczyn od nas niezależnych, zrealizowano 155 szkoleń zawodowych. Wszyscy beneficjenci byli pod stałą opieką psychologów ,uczestniczyli w warsztatach mających na celu zaprezentowanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz innymi problemami natury psychicznej. Warsztaty przeprowadzone były w małych grupach, które dawały możliwość prowadzenia swobodnej dyskusji, dzielenia się uwagami, doświadczeniami, pozwalały na życzliwą rozmowę i przyswajanie nowej wiedzy w niekrępującej atmosferze. W spotkaniach używano metod aktywizujących grupę, uatrakcyjniających proces przekazywania informacji (np. burza mózgów, odgrywanie scenek, wykonywanie mini-testów, projekcje filmów, analiza przypadków, możliwość przećwiczenia nowo nabytych umiejętności). Beneficjenci pozytywnie ocenili tę formę prowadzenia zajęć, czemu dali wyraz w ankietach podsumowujących każde ze spotkań. Rolą psychologów było także motywowanie Beneficjentów do wytrwałości w podjętych kursach zawodowych, do maksymalnego i rzetelnego korzystania z przygotowanych dla nich zajęć. Na dalszym etapie zaś, dopełniając pracę doradców zawodowych, psychologowie wspierali uczestników szkoleń w procesie przygotowania się i poszukiwania pracy. Część naszych Beneficjentów przebywała w placówce razem z dziećmi / kobiety/, które także zostały objęte opieką psychologiczną. Polegała ona przeważnie na nawiązaniu indywidualnego kontaktu z dzieckiem, okazywaniu mu życzliwości, poprawie jego samooceny, uczeniu norm zachowania pożądanych w społeczeństwie (np. okazywanie szacunku osobie starszej, form grzecznościowych), pomocy w rozwiązywaniu trudnych dla niego sytuacji. W wyniku tego kontaktu, a także przy użyciu testowych metod badawczych możliwe było także rozeznanie w potencjalnych zdolnościach intelektualnych dziecka i skierowanie go na konsultację do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w wyniku czego kilkorgu dzieci obniżono wymagania edukacyjne, dzięki czemu dzieci zaczęły zdobywać lepsze oceny w nauce i chętniej uczęszczały do szkoły. Dzieci były także kierowane do specjalistów (np.logopedy),w ramach pracy z dziećmi Beneficjentów wyrównywano również ich braki wynikające z zaniedbania środowiskowego. Psycholodzy współpracowali z przedszkolankami, które miały pod opieką 34 dzieci, skupionych w działających w ośrodkach przedszkolach / Lucimia, Miączyn Duży / . Praca ta polegała przeważnie na udzielaniu porad dotyczących metod pracy z poszczególnymi dziećmi (np. dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, zamkniętymi w sobie, agresywnymi, upośledzonymi w lekkim stopniu) oraz na pracy z dziećmi wskazanymi przez pedagogów jako "trudne". Ta współpraca owocowała postępami w edukacji i poprawą zachowania podopiecznych, co zostało dostrzeżone w szkołach podstawowych, do których w dalszym etapie nauki, trafiały dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli. Cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi pozwoliły ukształtować indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego beneficjenta, utrzymać poczucie własnej wartości i poziomu zainteresowania życiem zawodowym. W trakcie grupowych spotkań Beneficjentów z doradcą zawodowym zostały podjęte działania praktycznej i grupowej formy przygotowania do poruszania się po rynku pracy. Zajęcia grup wsparcia miały charakter warsztatowy, zawierały część wykładową, ćwiczeniową - praca indywidualnie i w grupach, oglądanie filmów. Podczas grupowych form wsparcia realizowane były tematy nakierowane na wyrobienie u beneficjenta umiejętności, które będą mogli zastosować w sytuacji autentycznej oraz takie, które zdobyte umiejętności utrwalą i podkreślą.

          Jak wynika z naszych doświadczeń jedynie nikły procent osób wykluczonych społecznie, które podejmują pracę bez wcześniejszego treningu psychicznego jest w stanie utrzymać się na rynku pracy, powrót do bezdomności może być spowodowany ponowną utratą pracy lub powrotem do uzależnienia. Dlatego tak ważnym aspektem naszego projektu było zapewnienie zaplecza psychologicznego Beneficjentom biorącym udział w projekcie.

         W dniach 24 – 25 stycznia br. na wniosek Instytucji Wdrażającej przeprowadzono kontrolę projektu , kontroli dokonała firma Divina Polonia Consulting sp. j. z Opola .Zakres kontroli : - sprawdzenie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie zgodnie z wymogami SPO RZL,- sprawdzenie dokumentacji finansowej projektu,- sprawdzenie dokumentacji dotyczącej kadry projektu ( personelu Beneficjenta, jak również innych osób/ i podmiotów zaangażowanych w realizacje projektu),-sprawdzenie udzielenia zamówień publicznych,- wypełnienie obowiązków z zakresu promocji i informacji oraz sposobu informowania o realizacji projektu,- prowadzenie dokumentacji projektu oraz jej przechowywanie,- sprawdzenie dokumentów związanych z przeprowadzanymi w ramach projektu szkoleniami. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w realizacji projektu, zalecenia pokontrolne dotyczą jedynie archiwizacji dokumentów po zakończeniu projektu.

AKADEMIA POSTAW - relacja z dnia 10.03.2008r.

Dobiega końca realizacja  naszego projektu , w tym roku kolejnych 18 beneficjentów ukończyło szkolenia / pracownik ekipy sprzątającej, prawo jazdy , grafika komputerowa z pakietem Corel. Wystąpiliśmy do Departamentu Wdrażania EFS  z propozycją  zorganizowania w ramach niewykorzystanych środków finansowych, dodatkowych szkoleń tj. drwal – operator pilarki, trakowy –II edycja dla 15 beneficjentów.

DW EFS  zaakceptował zmiany, szkolenia te odbędą się w placówce w Miączynie Dużym, w trakcie oczekiwania na akceptację z beneficjentami pracowali psycholog i doradca zawodowy.

W dniach 24 – 25 stycznia br. na wniosek Instytucji Wdrażającej przeprowadzono kontrolę projektu , kontroli dokonała firma  Divina Polonia Consulting sp. j. z Opola .

Zakres kontroli :

- sprawdzenie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie zgodnie z wymogami SPO RZL,

- sprawdzenie dokumentacji finansowej projektu,

- sprawdzenie dokumentacji dotyczącej kadry projektu ( personelu Beneficjenta, jak również innych osób/ i podmiotów zaangażowanych w realizacje projektu),

- sprawdzenie udzielenia zamówień publicznych,

- wypełnienie obowiązków z zakresu promocji i informacji  oraz sposobu informowania o realizacji projektu,

- prowadzenie dokumentacji projektu oraz jej przechowywanie,

- sprawdzenie dokumentów związanych z przeprowadzanymi w ramach projektu szkoleniami.

 Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w realizacji projektu, nie było też zaleceń pokontrolnych.

„AKADEMIA POSTAW”- sprawozdanie z realizacji projektu –  20 stycznia 2008r.

 Przebieg realizacji projektu:
W okresie objętym sprawozdaniem 94 beneficjentów wzięło udział w szkoleniach: - opiekun osób starszych – 8 osób - murarz - 8 osób - ogrodnik - 5 osób - magazynier z obsługą wózka widłowego – 13 osób - trakowy - 4 osoby- kurs prawa jazdy – 4 osoby- glazurnik – 5 osób - kursy z zakresu gospodarstwa domowego: fryzjer, rzeźnik- wędliniarz , piekarz - 24 osoby - rolnik – 15 osób- pracownik ekipy sprzątającej – 8 osób.10 beneficjentów pozostaje w projekcie- / kurs prawa jazdy, pracownik ekipy sprzątającej-II grupa /, kolejnych 3 beneficjentów, / ogółem 6/ z przyczyn od nas niezależnych przerwało udział w nim, zaraz po ukończeniu kursów zawodowych. Ogółem w okresie sprawozdawczym 93 beneficjentów zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa, w skali całego projektu  124 , w dalszym ciągu mogą jednak korzystać z porad doradców zawodowych i psychologów. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom zawodowym niektórzy beneficjenci/ murarze, ogrodnicy, spawacze, rolnicy/ pracują w wyuczonych zawodach, pozostali wykorzystują nabyte umiejętności w naszych placówkach. Poza szkoleniami zawodowymi wszyscy beneficjenci uczestniczyli w kursie „ umiejętności poszukiwania pracy” prowadzonym przez psychologa pracy – ZDZ Ciechanów.   Zatrudnieni w ramach projektu psycholodzy przeprowadzili warsztaty - praca nad własnym wizerunkiem w celu poprawy komunikacji ze społeczeństwem - zajęcia podtrzymujące stan abstynencji - zajęcia z zakresu poszukiwania pracy Beneficjenci odbyli także indywidualne rozmowy z doradcami zawodowymi oraz grupy wsparcia o tematach: - elastyczne formy zatrudnienia - negocjacje płacowe - asertywność - symulacja rozmów z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna, - techniki poszukiwania pracy. W związku z odległościami dzielącymi 4 placówki biorącymi udział w projekcie, mieliśmy problem z zatrudnieniem /zg. z kosztorysem projektu-pełny etat/1 osoby na stanowisko doradcy zawodowego, który objąłby opieką wszystkich beneficjentów projektu , po akceptacji zmiany przez Departament EFS, zatrudniliśmy 2 doradców zawodowych na 1/2etatu-umowa zlecenie, do tego czasu weryfikacji beneficjentów dokonywali psycholodzy zatrudnieni w projekcie. Nastąpiły także zmiany w zakupie materiałów do szkoleń, zamiast 2 pieców do pieczenia chleba zakupiliśmy sprzęt spawalniczy, dzięki któremu beneficjenci po kursie ślusarz-spawacz ćwiczą nabyte umiejętności w uruchomionym przez nas warsztacie oraz kserokopiarkę, niezbędną przy realizacji projektu. Zamiast planowanego zakupu środków opatrunkowych zakupiliśmy 4 apteczki pierwszej pomocy, wraz z niezbędnym wyposażeniem , dla 4 placówek biorących udział w projekcie, zamiany tej dokonaliśmy na wniosek realizatorów regionalnych. Zrealizowano działania zaplanowane w poprzednim okresie sprawozdawczym, dotychczasowy postęp realizacji projektu gwarantuje osiągnięcie założonych celów, realizacja projektu przebiegła prawidłowo.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 830 121,73 co stanowi  54,11 % całkowitej wartości projektu. W ujęciu narastającym  wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły  1 210 121,73 co stanowi  78,88 całkowitej wartości projektu.

"Akademia Postaw"

Od 1 czerwca 2006r. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot" realizuje projekt z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 pod tytułem Akademia Postaw, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej ; działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 1.5 ; schemat: Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Opracowany przez nas program skierowany jest do osób bezdomnych. W ramach tego projektu przewiduje się udzielenie pomocy 150 wyselekcjonowanym beneficjentom mieszkańcom naszych 4 ośrodków na terenie województwa mazowieckiego. Ideą projektu jest zaoferowanie szkoleń zawodowych oraz zaplecza psychologicznego dla osób znajdujących się na marginesie życia społecznego. Liczymy, że w ramach projektu wszystkie osoby biorące w nim udział zdobędą odpowiednie wsparcie psychiczne będące podstawą do dalszych prac nad poprawą swojej pozycji zawodowej. W ramach projektu planujemy przeprowadzić kilka rodzajów szkoleń zawodowych, m.in.,: - związane z opieką nad osobami starszymi i dziećmi - kursy gospodarstwa domowego - rolnicze - budownictwa - usługowe - itp., Problem bezdomności dotyczy coraz większej liczby osób, którego głównymi przyczynami są kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia (brak odpowiednich kwalifikacji), brak mieszkania (wysokie ceny mieszkań). Bezdomność również jest wynikiem uzależnień, w szczególności alkoholizmu w grupie naszych podopiecznych, dlatego nasz projekt skierowany jest do osób pozostających w abstynencji minimum 6 miesięcy. Szacujemy, że pomagając osobom bezdomnym ( kobietom i mężczyznom) nasza pomoc dotrze nie tylko do nich, ale także pośrednio zostanie zaaplikowana także ich dzieciom. Im szybciej nasze Państwo będzie działać w celu zminimalizowania bezdomności tym mniejszy będzie procent młodych osób nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie. W chwili obecnej trwa rekrutacja beneficjentów i negocjacje z firmami szkolącymi. Program będzie realizowany do 31 marca 2008 roku.


AKADEMIA POSTAW - relacja z dnia 16.05.2007r

W bieżącym roku 2007 projekt nasz nabrał prawidłowego rozmachu, udało nam się nadrobić maleńkie zeszłoroczne opóźnienie powstałe z przyczyn od nas niezależnych / zmiana przepisów dot. zamówień publicznych /. W czterech placówkach biorących udział w projekcie zorganizowaliśmy kolejne szkolenia zawodowe dla naszych podopiecznych oraz bezrobotnych z okolicy. W placówce w Ożarowie Mazowieckim przeszkoliliśmy kolejnych 8 murarzy, 5 ogrodników, oraz 3 osoby ukończyły kurs prawa jazdy kat.B, w Miączynie Dużym przeszkolono 8 osób w zawodzie magazynier z obsługą wózka widłowego, 4 mężczyzn ukończyło kurs trakowego, w placówce w Pająkowie odbył się kurs „ opiekun ludzi starszych” dla 8 osób, skorzystali z niego także bezrobotni z gminy Przyłęk , 1 mężczyzna ukończył kurs prawa jazdy Kat.C, w Domu dla Matek z Dziećmi w Lucimi trwa obecnie kurs fryzjerski , bierze w nim udział 8 mieszkanek tego Domu, w skali całego projektu przeszkoliliśmy 82 osoby. Zgodnie z założeniami rozpoczęliśmy także kurs „umiejętności poszukiwania pracy”, wszyscy beneficjenci, którzy ukończą kurs zawodowy przechodzą obligatoryjnie takie właśnie szkolenie, mające na celu nabycie umiejętności np. rozmowy z potencjalnym pracodawcą, prawidłowego napisania CV, poprawy swej kreatywności itd. , na chwilę obecną już 62 osoby ukończyły to szkolenie. Przez cały czas beneficjenci znajdują się pod stałą opieką zatrudnionych w ramach projektu „ Akademia Postaw” psychologów, którzy poza codziennymi rozmowami i indywidualną pomocą w rozwiązywaniu osobistych problemów przeprowadzają warsztaty psychologiczne tj. wspomaganie stanu abstynencji, praca nad własnym wizerunkiem w celu poprawy komunikacji ze społeczeństwem, zajęcia te odbywają się w kilkuosobowych grupach, co zakłada większą skuteczność terapii.Przez cały czas trwania projektu mieliśmy problem z zatrudnieniem doradcy  zawodowego,  polegał on na dużej odległości między 4 placówkami biorącymi udział w projekcie, tym samym niemożnością objęcia opieką wszystkich beneficjentów przez 1 osobę. Jednakże po akceptacji MPi PS Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich  co do zmiany formy zatrudnienia od kwietnia mamy w naszym projekcie 2 doradców zawodowych, którzy z olbrzymim zapałem zajęli się naszymi beneficjentami potencjalnymi, a także organizują warsztaty wsparcia dla beneficjentów ostatecznych. Kilkunastu podopiecznych, którzy ukończyli z   powodzeniem  zorganizowane przez nas szkolenia podjęło już pracę w wyuczonych zawodach, w dalszym ciągu jednak pozostają pod opieką naszych psychologów i doradców zawodowych. Niestety 5 osób po ukończeniu kursów zawodowych przerwało udział w projekcie nie podając konkretnej przyczyny, po prostu opuścili nasze placówki. W ramach promocji wykonaliśmy plakaty i ulotki informujące o współfinansowaniu realizowanego przez nas projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na budynkach placówek  zamieszczone są tablice z logiem EFS. W najbliższym czasie planujemy szkolenia w zawodach: glazurnik, pracownik ekipy sprzątającej, oraz kursy z grupy gospodarstwa domowego.

„Akademia Postaw”- podsumowanie I półrocza 2007r. -15.07.07r.

 Jak już informowaliśmy, opracowany przez nas projekt skierowany jest do naszych podopiecznych, ludzi bezdomnych i bezrobotnych, tym samym dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Jego ideą jest zaoferowanie szkoleń zawodowych oraz zaplecza psychologicznego dla osób znajdujących się na marginesie życia społecznego. Szkolenia te, mają na celu przezwyciężenie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i prowadzenie do zwiększenia samodzielności. Przewidujemy, że po zakończeniu projektu, beneficjenci będą posiadać predyspozycje oraz odpowiednią wiedzę do podjęcia pracy. W tym półroczu przeszkolono następnych beneficjentów, zorganizowaliśmy szkolenia: opiekun osób starszych, murarz, ogrodnik, magazynier z obsługą wózka widłowego, trakowy, kurs prawa jazdy, glazurnik, kurs z zakresu gospodarstwa domowego ( fryzjer).

Z przeszkolonych beneficjentów 10 pozostaje nadal w projekcie, w dalszym etapie przejdą zaplanowany dla nich kurs umiejętności poszukiwania pracy oraz warsztaty z doradcami zawodowymi.

 Ogółem, w skali całego projektu 72 beneficjentów zakończyło udział w nim, zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa, w dalszym ciągu mogą jednak korzystać z porad doradców zawodowych i psychologów zatrudnionych w projekcie. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom zawodowym niektórzy beneficjenci już pracują w wyuczonych zawodach /murarze, ogrodnicy, glazurnicy /, pozostali wykorzystują nabyte umiejętności w naszych placówkach. Ze środków statutowych zakupiliśmy maszynę do obróbki drzewa, co umożliwia naszym beneficjentom kursu pn. trakowy, zdobycie większej praktyki wykonują różne prace na rzecz naszych placówek.

 Beneficjenci wzięli udział w warsztatach psychologicznych:

           - praca nad własnym wizerunkiem w celu poprawy komunikacji ze społeczeństwem

           - zajęcia podtrzymujące stan abstynencji

           - zajęcia z zakresu poszukiwania pracy

Doradcy zawodowi przeprowadzili grupy wsparcia:

           - elastyczne formy zatrudnienia

           - negocjacje płacowe

           - asertywność

           - symulacja rozmów z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna,

             techniki poszukiwania pracy

           -symulacja rozmów z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna,

           - techniki poszukiwania pracy

 Ze środków EFS wykonaliśmy ulotki promujące projekt, które zostały rozprowadzone na terenie gmin, w których jest realizowany projekt „AKADEMIA POSTAW”. Przygotowujemy galerię zdjęć z realizacji projektu, którą zamieścimy na naszej stronie internetowej. Ze środków statutowych wykonaliśmy plakaty reklamujące projekt oraz duże tablice informacyjne z logo EFS zawiesiliśmy na budynkach placówek realizujących projekt.

„Akademia Postaw” – 25.10.2007r.

Beneficjenci ostateczni, którzy ukończyli udział w projekcie bardzo aktywnie uczestniczą w przygotowaniach Stowarzyszenia „Mar-Kot” do nadchodzącej zimy, dzięki temu, iż mają możliwość praktykowania w naszych placówkach coraz lepiej wykorzystują nabytą na szkoleniach wiedzę i praktykę. W placówce w Miączynie Dużym, gdzie uruchomiliśmy zakupioną ze środków statutowych maszynę do cięcia drzewa, uczestnicy szkolenia pn. trakowy przycinają do odpowiednich wymiarów deski, które są niezbędne do adaptacji hali produkcyjnej na pomieszczenia socjalne dla bezdomnych matek z dziećmi i mieszkańców placówki w Ożarowie Mazowieckim. Z wielkim zaangażowaniem przystąpili także do wyremontowania niewielkiego budynku na noclegownię dla tych, którzy przybędą do nas w poszukiwaniu ciepła i schronienia wraz z narastającymi mrozami. Absolwenci szkolenia ślusarz- spawacz pomagają w wymianie centralnego ogrzewania w placówce w Pająkowie, gdzie zamieszkują także matki z dziećmi. W placówce w Ożarowie Mazowieckim beneficjenci kursu murarz, sami wykonują wszystkie prace remontowo- budowlane, glazurnicy wykonali piękną łazienkę, bez niej nie mogliśmy wyremontować starych.

Zorganizowaliśmy szkolenie dla 8 osób pn. „pracownik ekipy sprzątającej”, być może w przyszłości, po II edycji tego szkolenia zorganizujemy „ekipę sprzątająca”, z rozmów ze specjalistami wiemy, że łatwiej dzisiaj o pracę dla grupy niż dla pojedynczej osoby. Zaplanowane następne kursy to: rolnik, gospodarstwo domowe, w ramach kategorii „wg. potrzeb rynku pracy” planujemy kurs komputerowy oraz obligatoryjnie umiejętność poszukiwania pracy. Wszyscy beneficjenci, potencjalni i ostateczni w dalszym ciągu mają do dyspozycji psychologów i doradców zawodowych. W dalszym ciągu wielu z nich, mimo uczestnictwa w warsztatach nie czuje się jeszcze na siłach podjąć samodzielną pracę, dlatego też praktykowanie w naszych placówkach i praca na naszych materiałach jest dla nich niezmiernie ważna, mamy nadzieję, że dzięki temu w przyszłości bez strachu staną przed zatrudniającym ich pracodawcą-fachowcem.

W ramach promocji „Akademii Postaw” zamieściliśmy na naszej stronie internetowej galerię fotograficzną, zbieramy materiały do folderu podsumowującego nasz projekt.

    

„AKADEMIA POSTAW” –relacja z dnia 27.09.2006r.

 Kilka dni temu zakończyły się pierwsze kursy zawodowe dla podopiecznych naszego Stowarzyszenia z woj. mazowieckiego. Grupa mężczyzn z placówki w Ożarowie Mazowieckim ukończyła kurs p.n. „Murarz” zorganizowany we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Nasielska 48.

W Domu dla Matek z Dziećmi w Lucimi pow. Zwoleń odbył się kurs z grupy: gospodarstwo domowe p.n. „Bukieciarz’, który ukończyły zamieszkujące tam kobiety, szkolenie przeprowadziło Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku. Wszystkie osoby,które ukończyły zorganizowane przez nas kursy otrzymały certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN.

W chwili obecnej w innych placówkach Stowarzyszenia „Mar-Kot” realizowane są kolejne szkolenia tj.: w Domu „Zacisze” w Pająkowie pow. Zwoleń p.n. „Kucharz”;

w Rolnym Gospodarstwie Pomocniczym „Agro -Szkoła Życia” w Miączynie Dużym pow. Mława p.n. „Rolnik”.

Beneficjenci ostateczni, którzy z powodzeniem ukończą kursy mające za zadanie podnieść ich kwalifikacje zawodowe przejdą w następnej fazie przeprowadzone przez doradców zawodowych szkolenie p.n. umiejętność poszukiwania pracy.

Wszyscy nasi beneficjenci /potencjalni i ostateczni/ są pod opieką psychologów zatrudnionych w ramach projektu „Akademia Postaw”.

Podsumowanie I półrocza realizacji projektu "Akademia Postaw”.

Realizacja projektu ma za zadanie przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, mającego na celu ograniczenie marginalizacji społecznej i przygotowania beneficjentów do wejścia na rynek pracy oraz powrotu do czynnego życia zawodowego. Projekt skierowany jest do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się, nie potrafią rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów, korzystając długotrwale, w sposób czynny z usług oferowanych przez nasze placówki. Udział w programie Akademia Postaw osób, których położenie życiowe - w pierwszej kolejności dysfunkcja kwalifikowanej bezdomności oraz długotrwałe bezrobocie - stanowi o konieczności objęcia programem odbudowy motywacji i rekonstrukcji osobowości. Natomiast wobec dynamicznie przebiegających procesów powstawania nowych grup ryzyka wykluczenia społecznego, w zestawieniu z rażąco niskimi nakładami organizmu państwa na redukcję szkód społecznych, postępującej degradacji całych grup środowiskowych, każda forma profilaktyki, wczesnego reagowania w postaci złożonego procesu readaptacji, jest ze wszech miar pożądanym zespołem działań kompensacyjnych.

      Ogromną rolę w doborze kursantów odegrali psychologowie, zatrudnieni w ramach tego projektu, którzy przeprowadzili diagnozę potencjału zawodowego i adekwatnie do jej wyników, wyłoniono spośród podopiecznych, mieszkańców naszych placówek, osoby do kursów. Poza tym wsparcie i treningi psychologiczne mają istotny wpływ na kursantów i innych podopiecznych, mieszkańców placówek, którzy uczą się walczyć ze stresem oraz uczą się rozwiązywania swoich długotrwałych problemów.

        Kobiety biorące udział w kursie bukieciarskim nabyły umiejętność wykonywania wieńców i wiązanek na różne okoliczności oraz układania z roślin i kwiatów gadżetów wykorzystywanych do wystroju wnętrz. Z uwagi na to, że trzy nasze placówki leżą na terenach niedoinwestowanych gospodarczo i przemysłowo, to do końca grudnia 2006 nie udało się znaleźć pracy w zawodzie bukieciarza. Osoby uczestniczące w kursie kucharskim posiadły umiejętność gotowania w żywieniu zbiorowym i organizację pracy w kuchni. Z tych samych przyczyn nie znalazły pracy w zawodzie kucharza. Obecnie pracują nieodpłatnie w kuchniach naszych placówek, co pozwoli im wyćwiczyć nabyte umiejętności. Większość beneficjentów, która ukończyła kurs murarza, znalazła zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Absolwenci kursu rolnika, wzmocnieni zdobytą wiedzą opiekują się inwentarzem w naszej placówce w Rolnym Gospodarstwie Pomocniczym „Agro -Szkoła Życia” w Miączynie Dużym pow. Mława. Natomiast ci, którzy ukończyli kurs spawacza-ślusarza praktykują wykonując prace na potrzeby naszych placówek. Udział w kursach i nabycie nowych umiejętności, pozwoliło beneficjentom na odbudowanie systemu własnej wartości i motywacji, na rozwijanie samoświadomości i brania odpowiedzialności za własne działanie.

Planowany przebieg projektu:

Projekt „Akademia Postaw” skierowany jest do ludzi bezdomnych i bezrobotnych, tym samym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założeniem projektu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, zorganizowanie szkoleń, mających na celu przezwyciężenie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcących umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i prowadzące do zwiększenia samodzielności beneficjentów. Pracujący na co dzień z beneficjentami doradcy zawodowi i psycholodzy prowadzą warsztaty pozwalające zdiagnozować potencjał zawodowy danej osoby, jej możliwości rozwoju w kierunku podniesienia kwalifikacji . W chwili obecnej trwa szkolenie p.n.” pracownik ekipy sprzątającej- II gr. , w ramach „kursu według potrzeb rynku pracy” planujemy zorganizować kurs komputerowy. Wszyscy beneficjenci po ukończeniu szkoleń zawodowych zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką przejdą kurs umiejętności poszukiwania pracy oraz warsztaty z psychologami i doradcami zawodowymi. Liczymy , że w ramach projektu wszystkie osoby zdobędą odpowiednie wsparcie psychiczne będące podstawą do dalszych prac nad poprawą pozycji zawodowej. Wystąpimy z wnioskiem do Departamentu Wdrażania EFS o przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń a tym samym zwiększenie ilości beneficjentów. Niewykorzystane środki powstały między innymi w wyniku : nie zatrudnienia przedszkolanki w Placówce w Ożarowie Mazowieckim / nieuzasadnione z powodu braku dzieci beneficjentów w momencie wdrażania i realizacji projektu/, opóźnienia w zatrudnieniu doradców zawodowych i psychologów oraz oszczędności w opłatach za media /telefony, internet/. Dotychczasowy postęp realizacji projektu gwarantuje prawidłowe zrealizowanie założonych celów. Trwa rekrutacja beneficjentów do kursów, z opinii doradców zawodowych i psychologów wynika, że beneficjenci zainteresowani są kursami drwal- operator pilarki oraz trakowy. Wystąpimy  więc do Departamentu Wdrażania EFS o zgodę na przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych i przeprowadzenie w/w kursów oraz zakup odpowiedniego sprzętu szkoleniowego .
Wydatki planowane na kolejny okres sprawozdawczy wynoszą 323 972,97 co stanowi   21,12 % całkowitej wartości projektu. W ujęciu narastającym wydatki na koniec kolejnego okresu sprawozdawczego wyniosą 1 534 094,70 co stanowi  100,00 % całkowitej wartości projektu.

W okresie sprawozdawczym 3 beneficjentów przerwało udział w projekcie po ukończeniu kursów zawodowych a w skali całego projektu 6, tym samym nie przeszli do końca zaplanowanej dla nich ścieżki wsparcia. Opuścili nasze placówki bez podania przyczyn.

 Audyt :

 Na podstawie przeprowadzonego audytu w ramach Projektu „Akademia Postaw” stwierdzono , że :- mechanizmy zarządzania i kontroli są efektywne, zgodne z umową o dofinansowanie;- dokumentacja dotycząca Projektu jest kompletna, rzetelna i odpowiednio zabezpieczona;- rachunkowość jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości.- ewidencja finansowo-księgowa jest wyodrębniona, rzetelna i odpowiednio zabezpieczona. Ewidencja wydatków kwalifikowanych prowadzona prawidłowo.- ogólna kwota wydatków kwalifikowanych Projektu do dnia 30 czerwca 2007 roku wyniosła:~ finansowanych ze środków EFS – 778.552,67 zł; ~ finansowanych ze środków własnych – 0,00 zł; Ogółem wydatki – 778.552,67 zł.- sprawozdania finansowe z realizacji Projektu są prawidłowe oraz rzetelne;- Beneficjent – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” zapewnił środki na współfinansowanie Projektu zgodnie z postanowieniami umowy. W wyniku przeprowadzonego audytu, nie stwierdzono przypadków naruszenia przepisów prawa oraz wewnętrznych zasad kontroli. Do sprawozdania za III i IV kwartał 2007 dołączyliśmy opinię oraz raport z audytu.  

Promocja projektu :

 Ze środków EFS wykonaliśmy ulotki promujące projekt, które zostały rozprowadzone na terenie gmin, w których jest realizowany projekt „AKADEMIA POSTAW”. Poinformowaliśmy władze samorządowe gmin o realizowanym  przez nas projekcie. Ze środków Stowarzyszenia „Mar-Kot” zleciliśmy wykonanie plakatów reklamujących projekt oraz duże tablice informacyjne z logo EFS na budynki placówek realizujących projekt. Na bieżąco informujemy na naszej stronie internetowej o etapach realizacji projektu, zamieściliśmy także na stronie internetowej galerię fotograficzną ilustrującą przebieg projektu. . W chwili obecnej opracowujemy materiały do folderu podsumowującego nasz projekt. Wszystkie zakupione sprzęty biurowe, szkoleniowe oraz pomieszczenia i dokumenty dotyczące projektu oznakowane są logo EFS.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160