STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY BLIŹNIEMU „Mar-Kot”

Ożarów Mazowiecki, marzec 2011r.
Siedziba Stowarzyszenia
Ożarów Mazowiecki (05-850)
ul.  M. Kopernika 2   
tel.(022) 423-55-30    


Rozdział   1. Postanowienia ogólne. 
§   1.   Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
1.    Stowarzyszenie podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub osób bliskich jest zobowiązane przestrzegać zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.).
§   2.   Stowarzyszenie jest zawiązane do walki z bezdomnością, bezrobociem, alkoholizmem, przemocą w rodzinie, opieką paliatywną osób samotnych i odrzuconych przez najbliższych.
§   3.   Siedzibą Stowarzyszenia jest Ożarów Mazowiecki. Terenem działania jest teren całego kraju.
1.    Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza granicami kraju.
§   4.   Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 r. Nr 20    poz. 104) oraz niniejszego statutu.
§   5.   Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.


1.    Stowarzyszenie używa pieczątki okrągłej z napisem w otoku:
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” z napisem pośrodku Zarząd w Ożarowie Mazowieckim.
2.    Stowarzyszenie może posiadać godło, albo odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3.    Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
4.    Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek, bądź zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.
5.    Stowarzyszenie nie może przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie, bądź na preferencyjnych warunkach.
6.    Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
7.    Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


§   6.   Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§   7.   Stowarzyszenie ma prawo do powoływania oddziałów terenowych, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

ROZDZIAŁ   2. Cele i środki działania.

§   8.    Celami Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie szerzącej się patologii społecznej jak:
1.    1   bezdomność;
1.    2   bezrobocie;
1.    3   alkoholizm;
1.    4   przemoc w rodzinie;
1.    5   inne formy patologii społecznej;
2.         Wypracowanie skutecznych metod zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
     patologii społecznej;
3.        Ułatwianie powrotu do społeczeństwa;
4.        Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach 
    patologii społecznej;
5.        Rozwijanie i zacieśnianie współpracy z władzami i organami administracji  
    Państwowej w zakresie zwalczania i zapobiegania patologii społecznej;
6.        Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji
    Państwowej, organizacjami społecznymi, a także organizowanie różnorodnych
    form społecznych i instytucjonalnych działań dla zwalczania zjawisk patologii
    społecznej, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz  
    integracji europejskiej;
7.        Kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanych w realizacji celów  
    społecznych;
8.        Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom
    potrzebującym, zagubionym, zagrożonym patologią społeczną.

§    9.   Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
I.   Działalność odpłatna realizowana jest poprzez:                                                                                                 
      1.   Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi społecznymi i 
            Młodzieżowymi, administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, propagandy
             i szkoleń, organizacjami sportowymi, rekreacyjnymi, związkami wyznaniowymi oraz   
             administracją samorządową.
      2.    Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami specjalistycznymi w zakresie 
             zapobiegania patologiom i kształtowanie w społeczeństwie postaw, które pozwoliłyby                
             na uchronienie ich przed powrotem do patologii;   
      3     Ułatwienie uzależnionym od alkoholu kontaktu z odpowiednimi placówkami
             rehabilitacyjno-readaptacyjnymi i służbą zdrowia;       
      4.    Tworzenie oddziałów terenowych Stowarzyszenia;
      5.    Prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów i inspirowanie działalności    
             publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu;
      6.    Prowadzenie działań popularyzujących alternatywne wobec patologii społecznej, 
             pozytywne społeczne formy aktywności;
      7.     Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i
             doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
      8.    Inicjowanie form samopomocy mających na celu integrowanie środowisk rodzinnych 
             i szkolnych w podejmowaniu działań mających zminimalizować środowiskowe i 
             interpersonalne przyczyny patologii społecznej;
      9.     Tworzenie nowych miejsc pracy w prowadzonej działalności gospodarczej, służącej
             realizacji celów statutowych, a uzyskany zysk nie może być przeznaczony do
             podziału pomiędzy jego członków;
    10.    Tworzenie placówek z zakresu pomocy charytatywno-społecznej, informacyjno-  \
             promocyjnej, oraz leczniczo-rehabilitacyjnej o różnym profilu;
    11     Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi;
    12.    Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

II.    Działalność nieodpłatna realizowana poprzez:

      1.   Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi społecznymi i 
             Młodzieżowymi, administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, propagandy
             i szkoleń, organizacjami sportowymi, rekreacyjnymi, związkami wyznaniowymi oraz   
             administracją samorządową.
      2.    Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami specjalistycznymi w zakresie 
             zapobiegania patologiom i kształtowanie w społeczeństwie postaw, które pozwoliłyby                
             na uchronienie ich przed powrotem do patologii;   
      3     Ułatwienie uzależnionym od alkoholu kontaktu z odpowiednimi placówkami
             rehabilitacyjno-readaptacyjnymi i służbą zdrowia;       
      4.    Tworzenie oddziałów terenowych Stowarzyszenia;
      5.    Prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów i inspirowanie działalności    
             publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu;
      6.    Prowadzenie działań popularyzujących alternatywne wobec patologii społecznej, 
             pozytywne społeczne formy aktywności;
      7.    Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i
             doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
      8.    Inicjowanie form samopomocy mających na celu integrowanie środowisk rodzinnych 
             i szkolnych w podejmowaniu działań mających zminimalizować środowiskowe i 
             interpersonalne przyczyny patologii społecznej;
      9.    Tworzenie nowych miejsc pracy w prowadzonej działalności gospodarczej, służącej
             realizacji celów statutowych, a uzyskany zysk nie może być przeznaczony do
             podziału pomiędzy jego członków;
    10.    Tworzenie placówek z zakresu pomocy charytatywno-społecznej, informacyjno-  \
             promocyjnej, oraz leczniczo-rehabilitacyjnej o różnym profilu;
    11.    Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi;
    12.    Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ   3.  Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§  10.   Ze względu na charakter, cele i sposoby działania Stowarzyszenia, członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba karana za znęcanie się nad rodziną.


§  11.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.    zwyczajnych;
2.    wspierających;
3.    honorowych;

§ 12.   Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski, zainteresowany merytoryczną pracą i realizacją statutowych celów Stowarzyszenia, który ukończył 18 lat. Pozytywnie zakończył roczny staż kandydacki.


§ 13.  Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1.    Przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał i władz Stowarzyszenia.
2.    Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3.    Regularnego opłacania składek członkowskich.
4.    Przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.


§  14.  Członek zwyczajny ma prawo do:
1.    Czynnego i biernego wybierania władz Stowarzyszenia.
2.    Udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, szkoleniach, imprezach, wycieczkach krajowych i zagranicznych organizowanych przez Stowarzyszenie, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
3.    Działania w sekcjach roboczych
4.    Posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia.


§   15.  (skreślono)


§   16.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna oraz prawna wspomagająca działalność Stowarzyszenia przez udzielanie poparcia finansowego. Członkowie wspierający mogą również w miarę swoich możliwości wspomagać Stowarzyszenia w inny sposób.
1.    Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji.
2.    Członek wspierający ma prawo czerpać z doświadczeń i metod przeciwdziałania patologiom społecznym, wypracowanym przez Stowarzyszenie.
3.    Członkowie wspierający mogą działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.


§    17. 
1.    Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, profilaktyki i resocjalizacji społecznej, a także osobom cieszącym się wysokim autorytetem moralnym wśród podopiecznych Stowarzyszenia.
2.    Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, natomiast jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
3.    Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.§   18.   Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1.    Dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
2.    Skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych.
3.    Skreślenie z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu biernego uczestnictwa, bądź nie opłacania składek przez 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia.
4.    Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
5.    Śmierci członka Stowarzyszenia.
6.    Uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.


§   19.   Członkostwo osoby prawnej – członka wspierającego ustaje w następujących przypadkach:
1.    Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2.    Skreślenie na podstawie Uchwały zarządu stowarzyszenia w związku ze zmianą profilu działalności lub z powodu utraty osobowości prawnej.


ROZDZIAŁ 4. Władze Stowarzyszenia.


§   20.
1.    Władzami Stowarzyszenia są:
Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia zwany dalej „Walnym Zjazdem”.
Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”.
Komisja Rewizyjna.
Sąd Koleżeński.
2.    Kadencja władz naczelnych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3.    W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia władzom tym przysługuje prawo kooptacji lecz liczba członków  nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4.    Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.


§   21.
1.    Najwyższą władzą jest Walny Zjazd zwołany przez Zarząd.
2.    Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3.    Walny Zjazd zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawczy i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborczy, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.§   22.   Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
1.    Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
2.    Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
3.    Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4.    Wybór Prezesa Zarządu, o ile Uchwała Walnego Zjazdu nie stanowi inaczej i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
5.    Zatwierdzanie wytycznych i sprawozdań finansowych.
6.    Zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
7.    Zatwierdzanie Uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji i stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych o zbliżonym profilu działania.
8.    Uchwalanie członkostwa honorowego oraz pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.
9.    Podejmowanie Uchwał o zmianie Statutu.
             10.Podejmowanie Uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.
             11.Podejmowanie Uchwał o sprawach zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
             12.Walnym Zjazdem kieruje Przewodniczący Walnego Zjazdu wybierany   
                   każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, bez 
                   względu na ilość obecnych członków.


§   23.   Walny Zjazd władny jest do podejmowania Uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Drugi termin Walnego Zjazdu organizator zwołuje nie później niż 30 dni po pierwszym terminie.


§   24.   W Walnym Zjeździe z głosem doradczym biorą udział:
1.    Członkowie ustępujących władz
2.    Członkowie honorowi
3.    Przedstawiciele Członków Wspierających
4.    Zaproszeni goście.


§   25.   O terminie, miejscu i porządku Obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu należy powiadomić co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zjazdu.


§    26.   Mandaty na Walny Zjazd zachowują swoją ważność przez całą kadencję.


§    27.  
1.    Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 liczby zarządów oddziałów.
2.    Zarząd ma obowiązek w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub 1/5 zarządów oddziałów zwołac nadzwyczajny Zjazd.
3.    Nadzwyczajny Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.


§   28.   Zarząd Wybierany jest przez Walny Zjazd, w liczbie nie większej niż 9 członków, w tym Prezes.


§   29.   Członek zarządu traci swój mandat w przypadku:
1.    Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
2.    Zrzeczenia się funkcji.
3.    Odwołania z funkcji przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy.


§   30.   Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zjazdem.


§   31.   Do kompetencji zarządu należy:
1.    Czuwanie nad wykonaniem i przestrzeganiem Uchwał Walnego Zjazdu.
2.    Zatwierdzanie budżetu i bilansów rocznych oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
3.    Uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji.
4.    Powoływanie i odwoływanie oddziałów terenowych, w tym prowadzących działalność gospodarczą.
5.    Powoływanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz nadzorowanie ich działalności.
6.    Zawieszenie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu tych jego członków, którzy systematycznie uchylają się od pracy.
7.    Zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów lub ich odwoływanie, mianowanie zarządów tymczasowych lub pełnomocników do czasu wyborów i ukonstytuowania się nowego Zarządu.
8.    Powoływanie członków komisji powstających przy Zarządzie.
9.    Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
              10   Uchwalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich opłacania.
              11   Ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.


§   32.
1.    Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3.    Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza, a także 1/3członków Zarządu. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu posiada Komisja Rewizyjna.

§   33.    Zarząd wybiera spośród siebie 5-osobowe Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą: Prezes zarządu, V-ce Prezes zarządu, Sekretarz, Skarbnik oraz Członek Zarządu.


§   34.    Do zakresu Prezydium zarządu należy:
1.    Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał Zarządu.
2.    Opracowywanie projektów i planów działalności, preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z bilansów Stowarzyszenia.
3.    Nadzorowanie działalności oddziałów, komisji i placówek powoływanych w ramach Stowarzyszenia.
4.    Przyjmowanie członków po pomyślnym zakończeniu stażu kandydackiego.


§   35.   
1.    Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd.
2.    Uchwały Prezydium zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym Prezesa, V-ce Prezesa i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu.
3.    Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz na  miesiąc.


§    36.  
1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego i jego zastępcę.
2.    Komisja rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
3.    Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, a także występować do zarządu z wnioskami pokontrolnymi.
4.    Komisja rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi, ani żadnym innym organom Stowarzyszenia.
5.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni, ani skoligaceni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
6.    Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7.    Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia.
8.    Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
- ustania członkostwa w stowarzyszeniu;
- zrzeczenia się funkcji.
                9.   Komisja rewizyjna działa na podstawie własnego, uchwalonego regulaminu.§    37. Do obowiązków i praw Komisji Rewizyjnej należy:
1.    Obowiązek nadzoru nad organami, oddziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia w zakresie ich działalności, powziętych Uchwał, umów, regulaminów i innych aktów celem wyeliminowania nieprawidłowości wynikających z przepisów prawa i Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2.    Obowiązek występowania do zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i żądania wyjaśnień.
3.    Obowiązek wnioskowania na Walnym Zjeździe  o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.
4.    Obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe.
5.    Prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
6.    Prawo żądania posiedzenia Zarządu.
7.    Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Zjazdu w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków.
8.    Prawo zwołania Walnego Zjazdu w razie nie uczynienia tego przez zarząd w terminie ustalonym Statutem.


§   38.   Sąd  Koleżeński składa się z 3 członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.


§   39.  Do zakresu działalności Sądu Koleżeńskiego należy:
1.    Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia do tyczących nie przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
2.    Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich oddziałów terenowych.
3.    Nadzorowanie działalności Sądów Koleżeńskich oddziałów terenowych.

§   40.
1.    Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
- upomnienia;
- zawieszenia w prawach członka na okres od trzech miesięcy do dwóch lat;
- wykluczenia ze Stowarzyszenia.
              2.   Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje
                    odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
              3    Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji
                    rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie.
              4    Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w drugiej instancji są ostateczne.
              5    Organizacje i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez 
                    Walny Zjazd.ROZDZIAŁ  5. Oddziały Terenowe Stowarzyszenia.

§   41.
1.    Zarząd Stowarzyszenia może powołać Uchwałą oddział terenowy Stowarzyszenia na pisemny wniosek przynajmniej 5-cio osobowej grupy członków towarzyszenia.
2.    Nazwa, teren działania oraz siedziba określone są przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
3.    Walny Zjazd Członków oddziału wybiera spośród siebie 3-osobowy Zarząd Oddziału.
4.    Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie Prezesa Oddziału.
5.    Działalnością Oddziału Terenowego kieruje oraz reprezentuje Oddział wobec osób trzecich Prezes Oddziału Terenowego.
6.    Zakres uprawnień Prezesa oraz regulamin działalności Oddziału Terenowego określa w Uchwale zarząd Stowarzyszenia.
7.    Oddziała Terenowy Stowarzyszenia może uzyskiwać  osobowość prawną.
8.    Kadencja władz Oddziału terenowego wynosi 4 lata, a wybory odbywają się przy okazji wyborów do władz Stowarzyszenia według zasad właściwych wyborom władz Stowarzyszenia.
9.    W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami zastosowanie mają przez analogię zapisy Statutu Stowarzyszenia.


§   42.
1.    Jednostka organizacyjna Stowarzyszenia powstaje na podstawie Uchwały Zarządu.
2.    Nazwa, siedziba, cel oraz regulamin działalności określone są przez Zarząd.
3.    Jednostka organizacyjna może uzyskiwać osobowość prawną.


§   43. (skreślono)
§   44. (skreślono)
§   45. (skreślono)
§   46. (skreślono)
§   47. (skreślono)
§   48. (skreślono)
§   49. (skreślono)
§   50. (skreślono)
§   51. (skreślono)
§   52. (skreślono)


ROZDZIAŁ  6.  Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§   53.  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§   54.  Na fundusze składają się:
1.    Składki członkowskie.
2.    Wpłaty z działalności statutowej.
3.    Dotacje i subwencje, granty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług.
4.    Zapisy, darowizny i spadki.
5.    Wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
6.    Wpływy z ofiarności prywatnej oraz zbiórki publiczne.


§   55.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.


§   56.   Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku zgodnie z art. 38 prawa o stowarzyszeniach wymagają zgody władzy rejestracyjnej.


§   57.    Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch z niżej wymienionych osób:
Prezesa Zarządu oraz jednej z osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu.ROZDZIAŁ  7. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.


§   58.
1.    Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walny Zjazd Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.
2.    Podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walny Zjazd Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.
3.    Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walny Zjazd powołuje Komisję Likwidacyjną, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walny Zjazd wskazuje także fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.

§   59.   Uchwała Walnego Zjazdu o przekazaniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrową.

1.    Przemysław Przybecki
2.    Marzena Przybecka
3.    Agnieszka Ryćko
4.    Henryka Gołębiewska
5.    Ewelina Pietraszkiewicz


1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160